27. června 2018

Nemovitosti, III. výzva


Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré nevyužitelné objekty na podnikatelské. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat od 22. 10. 2018. Výzva může být uzavřena při dosažení dvojnásobku alokace v přijatých žádostech, nejdříve však 5. 11. 2018.


Příjem žádostí: 
22. 10. 2018 - 22. 5. 2019 10:00

O dotaci mohou žádat: 
- malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) s minimálně dvěma po sobě jdoucími uzavřenými účetními obdobími
- musí podnikat ve vymezených oborech

Podporované aktivity: 
- modernizace výrobních provozů
- rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury
- rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů)

Dotaci lze získat na:
 - úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov
- další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Výše dotace: 
- 45 % ze stanovených nákladů pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
- 35 % ze stanovených nákladů pro střední podníky (do 250 zaměstnanců)
- výše dotace min.1 mil. Kč - max. 30 mil. Kč,
- max. dotace 1500 Kč/m3 obestavěného prostoru (při světlé výšce místností nad 6 m) a 3000 Kč/m3 obestavěného prostoru (při světlé výšce do 6 m)

Ostatní podmínky:
- velikost plochy po realizaci projektu musí být min. 500 m2.
- každý žadatel může podat pouze jeden projekt
- místo realizace projektu je v celé ČR mimo hl. m. Praha
- realizací nesmí dojít k záboru pozemků zapsaných v zemědělském půdním fondu
- příjem žádostí: průběžný