27. června 2018

Školicí střediska, výzva III.

Aktuálně mohou malé a střední podnikatelské subjekty podávat žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci školících center, vybavení školících prostor a pořízení vzdělávacích programů. Dotace je ve výši  50 % z nákladů. 
Žádosti se mohou podávat od poloviny srpna. Budou hodnoceny průběžně, včasné podání tedy výrazně zvyšuje šanci na získání dotace. 


Příjem žádostí:
15. 8. 2018 - 30. 5. 2019

O dotaci mohou žádat:
- malé a střední podniky (s počtem zaměstnanců do 250) s minimálně dvěma uzavřenými účetními obdobími

Dotaci lze získat na:
- výstavba nových školicích center
- rekonstrukce školicích center
- pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
- pořízení vzdělávacích programů

Výše dotace:
50 % výdajů
- min. výše dotace 500 tis. Kč - max. výše dotace 5 mil. Kč (v režimu de minimis)

Ostatní podmínky:
- místo dopadu projektu musí být mimo hl. m. Praha
- náklady na výstavbu/rekonstrukci lze zahrnout  pouze v případě, kdy je žadatel majitelem rekonstrukcí (výstavbou) dotčených nemovitostí a ploch; v případě provádění stavebních prací v pronajatých prostorech nelze tyto zahrnout mezi způsobilé výdaje projekt
- každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
- systém sběru žádostí je kolový 
- po dobu 3 let od finančního ukončení projektu je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školícího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školícího střediska naplněna alespoň z 50 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut). 
- nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví