1. srpna 2018

Výstavba energeticky efektivních budov - výzva II

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se přijímají až do 15. 1. 2020, nicméně budou hodnoceny průběžně a tak nejvyšší šanci mají nejdříve podané žádosti o dotaci.

Příjem žádostí: 
16. 7. 2018 - 15. 1. 2020

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelské subjekty s min. dvěma uzavřenými obdobími podnikající v uvedených oblastech

 Podporované aktivity: 
- podpora výstavby nových energeticky efektivních budov
- podpora výstavby, nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám

Na co lze získat dotaci: 
- projektová dokumentace stavby
- inženýrské sítě
- novostavba, nástavba a přístavba
- technický dozor investora
- blower door test

Výše dotace: 
80 % ze stanovených nákladů pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
70 % ze stanovených nákladů pro střední podniky (do 250 zaměstnanců)
60 % ze stanovených nákladů pro velké podniky
- výše dotace min. 200 tis. Kč a max. 200 tis. EUR
- náklady na stavbu jsou způsobilé do výše max. 3000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy
- max. absolutní výše dotace na dokumentaci pro stavební povolení (jejíž součástí je průkaz energetické náročnosti budovy) a projektové dokumentace pro provedení stavby činí 350 tis. Kč, a současně max. 2% celkových investičních nákladů na stavbu

Ostatní podmínky:
V rámci dotace nejsou podporovány:
- komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace
- aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
- rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
- budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou nižší, než 18°C (podrobnosti v textu výzvy)
- budovy, sloužící primárně jako sklady a budovy, u kterých více než 30 % energeticky vztažné plochy tvoří skladové prostor
- budovy sloužící pro zemědělskou výrobu
- budovy, přístavby a nástavby, kde součtová plocha navazujících konstrukcí na přilehlé vytápěné, temperované budovy nebo zóny, je větší, nežli součtová plocha konstrukcí, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina nebo vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru
- podporovanými budovami nejsou budovy s průměrnými tepelnými zisky od vnitřního vybavení většími než 5 W/m2 celkové vnitřní podlahové plochy

Podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů musí být min. 5 % z celkové dodané energie.
Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie.
    Budova musí plnit parametry téměř nulové budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
    Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

    Hodnocení žádostí je průběžné.