4. září 2018

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zemědělští podnikatelé, výrobci/krmiv nebo výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků mohou získat 45% dotaci na rozvoj a uvádění zemědělských produktů na trh. Konkrétně je dotace určena na pořízení strojů a nástrojů, výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, investice související se skladováním nebo investice související s uváděním vlastních produktů na trh. Žádosti o dotaci se přijímají od 9. do 30. října.

Příjem žádostí: 
9. - 30. října 2018

O dotaci může žádat: 
a) zemědělské podniky
b) zpracovatelské podniky - výrobce potravin nebo surovin pro lidskou spotřebu
c) výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
Musí splňovat definici mikro, malého nebo středního podniku (do 250 zaměstnanců) 

Dotaci lze získat na: 
pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících se sledovatelností produktů) 
-  výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
-  investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
-  investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
-  investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen)
-  investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 


Výše dotace: 
40 % z výdajů pro subjekty a) a b)
45 % z výdajů pro subjekty c) s maximálním počtem 49 zaměstnanců
35 % z výdajů pro subjekty c) s více než 49 zaměstnanci
Výše výdajů činí min. 100 tis. Kč a max. 30 mil. Kč 

Další podmínky: 
Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy.
Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy.
Dotaci není možno poskytnout na stavby a technologie pro třídění, chlazení, balení, značení, skladování a dopravu vajec; zařízení používané při restaurační a hostinské činnosti; software související s tvorbou eshopů a internetových stránek;  projektovou a technickou dokumentaci; celkové demolice, výstavbu nebo rekonstrukci komunikací, odstavných či parkovacích ploch a inženýrských sítí včetně přípojek kromě rozvodů uvnitř staveb; nákup nemovitosti; výstavbu, modernizaci a rekonstrukci administrativních a správních budov, intervenčních skladů a logistických center;  investice, které bezprostředně navazují na sklizeň před skladováním zemědělských produktů; nákup dopravních prostředků určených zejména pro osobní přepravu.