3. října 2018

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Aktuálně lze žádat o dotaci na aktivity, které se týkají podpory sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o podporu osob s duševním onemocněním, podporu hospicové péče, profesionální sociální práci na obcích nebo dluhové poradenství. Dotace je až 100 % a žádat o ni mohou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a svazky obcí nebo organizace zřizované obcemi a kraji. Žádosti se přijímají do 8. 1. 2019.

Příjem žádostí:
2. 10. 2018 - 8. 1. 2019 12:00

O dotaci může žádat:
a) nestátní neziskové organizace
b) sociální družstva
c) obce,
d) organizace zřizované obcem
e) organizace zřizované kraji
f) dobrovolné svazky obcí
g) poskytovatelé sociálních služeb

Pro aktivitu Podpora paliativní péče:
h) poskytování domácí paliativní (hospicové) péče
i) poskytovatelé sociálních služeb

Pro aktivitu Podpora profesinalizace sociální práce na obcích nejsou oprávněnými žadateli organizace zřizované kraji. Pro organizace a), b), d), f), g) mohou žádat pouze za předpokladu, že obec, která je jejich zřizovatelem a/nebo ve které má sídlo či provozovnu bude partnerem projektu bez finančního příspěvku.

Na co lze získat dotaci:
- podpora osob s duševním onemocněním, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob
- podpora osob s poruchou autistického spektra, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob
- podpora paliativní péče v přirozeném prostředí klienta
- podpora neformální péče a sdílené péče
- podpora osob ohrožených látkovými i nelátkovými závislostmi
- podpora profesionální realizace sociální práce na obcích
- podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti
- podpora prevence a řešení zadluženosti a předluženosti (včetně poradenství), aktivity zaměřené na předcházení ekonomické nestability osob

Výše dotace:
- nestátní neziskové organizace - 100 %
- podnikající subjekty - 85 %
- územně samosprávné celky a jejich zřizované organizace - 95 %
- min. výše nákladů 1 mil. Kč, max. výše nákladů 10 mil. Kč

Další podmínky:
Aktivity je možné realizovat v celé ČR kromě hl. m. Prahy.