2. ledna 2019

Technologie

Malé podniky a střední podniky a OSVČ do 250 zaměstnanců mohou nyní žádat o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení  zajišťující propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
Dotace činí až 45 %. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen 13. června 2019. Vyhodnocování žádostí bude postupné a při vysokém zájmu se příjem může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

Příjem žádostí:
11. 3. - 13. 6. 2019 v 10:00

O dotaci mohou žádat:
- podnikající fyzické a právnické osoby (do 250 zaměstnanců) s uzavřenými min. 3 účetními obdobími
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti

Na co lze získat dotaci: 
- pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu


Jaké výdaje je možné podpořit:
- dlouhodobý hmotný majetek – výdaje na pořízení výrobních  a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software. Může zahrnovat také výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí.
- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na pořizované technologie a zařízení

Výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % výdajů na nevýrobní technologie (viz rozdělení níže).

Výše dotace:
45 % ze stanovených nákladů u malého podniku (do 50 zaměstnanců)
35 % ze stanovených nákladů u středního podniku (od 50 do 250 zaměstnanců)
 - dotace min. 1 mil. Kč a max. 20 mil. Kč

Ostatní podmínky:
- příjemce je povinen zachovávat investice a obor činnosti na místě podnikání uvedeném v žádosti po dobu min. 5 let po ukončení projektu

- každý žadatel (1 IČ) je v této výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt
- systém sběru žádostí - kontinuální

Nevýrobní technologie je podpůrná k výrobní technologii, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu.
Jedná se především o technologie:
a) zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.;
b) diagnostická zařízení strojů výrobních a nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí souvisejících s výrobní oblastí;
c) infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat;
d) technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců.
Typickými příklady jsou např. měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně položek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo čipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.  
Příklady:
- 3D měřící stroj
- roboty a další manipulační prostředky vybavené obousměrnou komunikací
- servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely apod.

Výrobní technologie slouží k přímé produkci výrobku nebo jeho části nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie (např. mechanické, tepelné, elektrické apod.), jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím (změnou v čase) nebo působením mikroorganismů atd.
Typickými přístroji jsou obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalicí a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd.