15. ledna 2019

Vzdělávání zaměstnanců

Profesní a podnikatelská sdružení, zastřešující organizace NNO a účelová zařízení registrovaných církví mohou získat dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců. Školící kurzy mohou být realizovány v oblastech IT, jazykového vzdělávání, manažerských a měkkých dovedností, účetních, ekonomických a právních kurzů a odborných a technických kurzů. Výše dotace činí až 100 % z nákladů.

Příjem žádostí
17. 1. - 30. 4. 2019 (8:00 hod.)

Podporované aktivity:
Realizace školících aktivit zaměstnanců v oblastech:
- obecné a specializované IT,
- jazykové vzdělávání,
- manažerské a měkké dovednosti,
- účetní, ekonomické a právní kurzy,
- odborné a technické kurzy

O dotaci mohou žádat:
- profesní a podnikatelská sdružení:
     a) zaměstnavatelské svazy založené podle zákona č. 83/1990 Sb.
     b) sdružení podniků vzniklá dle zákona č. 83/1990
     c) zájmová sdružení právnických osob, jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů   podnikajících osob vzniklá dle § 20f a násl. zákona č. 40/1964
     d) spolky založené dle  §214 zákona č. 89/2012 Sb., jejichž účelem je ochrana profesních zájmů nebo zájmů podnikajících osob
     e) Hospodářská komora ČR a Agrární komora ČR
     f) svazy výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 90/2012
- zastřešující organizace nestátních neziskových organizací 
- účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností

Výše dotace:
- spolky, církve a náboženské společnosti, Hospodářská komora, Agrární komora, svazy a asociace - 100 % z výdajů
- zájmová sdružení právnických osob, které nevykonávají veřejně prospěšnou činnosti - 85 % z výdajů
- min. a max. výše výdajů činí 2 - 30 mil. Kč
- výdaje se vypočítají dle absolvovaných člověkohodin vzdělávání

Další podmínky:
Projekt může být realizován max. 3 roky. Nejzazším datem pro ukončení projektu je 30. 6. 2022.
V rámci projektu může jedna podpořena osoba absolvovat max. 10 kurzů.
Nejsou podporovány školení organizované za účelem dodržení závazných vnitrostátních norem vzdělávání - BOZP, referentské školení řidičů, požární ochrana, první pomoc.
Školení musí probíhat alespoň v jedné z těchto oblastí: obecné IT, specializované IT, technické a jiné odborné vzdělávání