4. února 2019

Podpora rovnosti žen a mužů

 
Z OP Zaměstnanost lze aktuálně získat až 100% dotaci na podporu opatření zaměřených na rovnost žen a mužů primárně na trhu práce - odborné vzdělávání žen, motivační prvky, osvěta, právní a psychologické poradenství, koučink, mentoring apod. Podporovány jsou zejména nejohroženější skupiny - rodiče s malými dětmi, neaktivní osoby, osoby pečující o jiné závislé osoby.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do 29. 3. 2019.Podávání žádostí: 
1. 2. - 29. 3. 2019

Dotaci mohou získat: 
- organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace
- dobrovolné svazky obcí
- obchodní korporace, OSVČ
- státní podniky 
- nestátní neziskové organizace 
- poradenské a vzdělávací instituce 
- profesní a podnikatelská sdružení 
- veřejné výzkumné instituce 
- kraje, obce a jimi zřizované organizace
- školy a školská zařízení, vysoké školy
- právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem 

Podpora je určena pro:
- Jednotlivci: neaktivní osoby, osoby pečující o jiné závislé osoby, rodiče s malými dětmi, zaměstnanci, ženy ohrožené na trhu práce
- Organizace - vzdělávací a poradenské instituce, zaměstnavatelé, orgány veřejné správy
Podporované aktivity: 
 - opatření vedoucí k odstranění projevů genderové (příp. vícečetné) diskriminace na trhu práce, včetně platové diskriminace, dále podpora opatření snižujících horizontální a vertikální segregaci trhu práce podle pohlaví a rozdíly v odměňování žen a mužů
Konkrétní podporované a nepodporované aktivity jsou uvedeny zde.

Dotaci lze získat na: 
- osobní náklady 
- nákup služeb (pronájem prostor, nákup vzdělávacích kurzů, služby bilanční diagnostiky) 
- nákup zařízení a vybavení (počítače, tiskárny, projektory, vybavení školící místnosti)
- nákup infrastruktury a stavební úpravy 
Celkové náklady min. 2 mil. Kč – max. 10 mil. Kč 

Výše dotace:
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona.....100 % 
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.....95 % 
Kraje, obce, jejich organizační složky a příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí......95% 
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku.......95 %
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (NNO, církve, nadace, místní akční skupiny, Hospodářská komora, Agrární komora, svazy, asociace).......100%
Ostatní subjekty (obchodní společnosti, státní podniky, družstva, OSVČ, profesní a podnikatelská sdružení).............85 % 

Další podmínky: 
Projekt může být realizován max. 30 měsíců, nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2022.
Projekt může být realizován pouze mimo hl. m. Praha.