7. března 2019

Podpora provozu dětských skupin

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, neziskové organizace i podniky mohou získat až 100% dotaci na provoz dětských skupin pro děti ve věku do 3 let, které jsou registrovány v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině. Výše dotace je určena dle jednotkových sazeb. Příjem žádostí je do 31. května. Výzva je průběžná, finanční prostředky tedy budou přidělovány postupně přicházejícím žádostem, které splní podmínky.


Příjem žádostí:
do 31. 5. 2019

O dotaci mohou žádat: 
- kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí
- poradenské a vzdělávací instituce
- veřejné výzkumné instituce
- nestátní neziskové organizace
- profesní a podnikatelská sdružení
- obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, PO vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
- školy a školská zařízení, vysoké školy
- OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
- sociální partneři (definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR) a organizace zaměstnavatelů a odborové organizace s uzavřenou kolektivní smlouvou vyššího stupně

O dotaci může žádat pouze subjekt, který před 5.3.2019 provozoval dětskou skupinu dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině, která nebyla podpořena z OPZ, a zároveň byla zapsána do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině nejpozději k datu 31.12.2018.


Podporované aktivity: 
- provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti

Výše dotace:

Typ organizace
Výše dotace
Organizační složka státu, příspěvkové organizace státu
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona
Neziskové organizace
100 %
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
Kraje, obce, organizační složky krajů a obcí
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)
Dobrovolné svazky obcí
Veřejné vysoké školy (kromě státních VŠ) a výzkumné organizace
95 %
Ostatní výše uvedené subjekty
85 %

Celkové náklady projektu jsou počítány z jednotkových nákladů dle uvedené tabulky:
Název jednotky
Jednotkový náklad
Výše jednotkového nákladu
Obsazenost zařízení péče o děti
Cena za obsazenost zařízení péče o děti
730 Kč
Nájemné zařízení péče o děti
Cena za nájemné zařízení péče o děti
64 Kč
Kvalifikovaná pečující osoba
Cena za kvalifikaci pečující osoby v zařízení péče o děti
14 760 Kč
Výše celkových nákladů projektu může činit min. 547 500 Kč a max. 8 619 480 Kč.

Ostatní podmínky:
Podporovaná jsou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost.
Maximální délka realizace projektu je 36 měsíců, nejzazší datum pro ukončení je 30. 6. 2022.  
Výzva je průběžná. 
Podpora de miminis.