11. června 2019

Podpora vybudování a provozu dětských skupin

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, neziskové organizace i podniky mohou získat až 100% dotaci na vybudování/transformaci a provoz dětských skupin pro děti předškolního věku. Výše dotace je určena dle jednotkových sazeb. Příjem žádostí je od 10. června. Výzva je průběžná, finanční prostředky tedy budou přidělovány postupně přicházejícím žádostem, které splní podmínky.Příjem žádostí:
10. 6. 2019 - 15. 8. 2019 16:00

O dotaci mohou žádat: 
- kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí
- poradenské a vzdělávací instituce
- veřejné výzkumné instituce
- nestátní neziskové organizace
- profesní a podnikatelská sdružení
- obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, PO vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
- školy a školská zařízení, vysoké školy
- OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
- sociální partneři (definováni Radou hospodářské a sociální dohody ČR) a organizace zaměstnavatelů a odborové organizace s uzavřenou kolektivní smlouvou vyššího stupně


Podporované aktivity:
- provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině
- vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.

Podporovány budou dětské skupiny v následujících režimech:
A. Dětská skupina pro veřejnost
B. Podniková dětská skupina provozovaná zaměstnavatelem pro své zaměstnance, případně zaměstnance partneraVýše dotace:

Typ organizace
Výše dotace
Organizační složka státu, příspěvkové organizace státu
Státní vysoké školy, školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona
Neziskové organizace
100 %
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
Kraje, obce, organizační složky krajů a obcí
Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)
Dobrovolné svazky obcí
Veřejné vysoké školy (kromě státních VŠ) a výzkumné organizace
95 %
Ostatní výše uvedené subjekty
85 %

Celkové náklady projektu jsou počítány z jednotkových nákladů dle uvedené tabulky:

Výše celkových nákladů projektu může činit min. 547 500 Kč a max. 9 112 536 Kč.

Ostatní podmínky:
Oprávněný žadatel o podporu dětské skupiny pro veřejnost (vyjma obce), je pouze ten, který uzavřel partnerství (bez finančního příspěvku) s místně příslušnou obcí k místu realizace (tj. umístění dětské skupiny), a tuto skutečnost doloží.
Žadatelé žádající o podporuv rámci dílčí alokace A mohou podat pouze jednu žádost o podporu.
Podporován nebude:
- provoz dětských skupin, které již obdržely podporu z OP Zaměstnanost v některé z předchozích výzev
- provoz dětských skupin zapsaných do evidence při MPSV nejpozději k datu 31.12.2018.
Žadael je oprávněn se v rámci jedné žádosti ucházet o podporu pouze jedné dětské skupiny.
Maximální délka realizace projektu je 36 měsíců, nejzazší datum pro ukončení je 30.6. 2022.  
Výzva je průběžná. 
Podpora de miminis.