1. srpna 2019

Rekonstrukce nemovitostí v oblasti cestovního ruchu


Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré nevyužitelné objekty na objekty v oblasti cestovního ruchu. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat od 30. 6. 2020. Výzva však může být uzavřena při dosažení dvojnásobku alokace v přijatých žádostech, nejdříve však po 14 dnech ode dne zahájení příjmu žádostí o podporu.


Příjem žádostí: 
16. 9. 2019 - 30. 6. 2020 10:00

O dotaci mohou žádat: 
- malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) s minimálně dvěma po sobě jdoucími uzavřenými účetními obdobími podnikajících v ubytovacích a stravovacích službách (CZ NACE 55 a 56)

Dotaci lze získat na:
- dlouhodobý hmotný majetek, zejména úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy,
- technická zařízení budov - dlouhodobý hmotný majetek, který je nezbytný pro řádný a plně funkční provoz objektu jako takového (např. vzduchotechnika, vytápění, ohřev vody, retenční nádrž atd.)
- náklady související s technologickým vybavením rekonstruovaných nemovitostí do výše 30 % z hodnoty položky stavební práce bez započtení nákladů na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost - jedná se o technologická vybavení kuchyní a přípraven jídla, průvků wellness, saunové technologie nebo prvků pro provoz zábavních a sportovních činností (např. bowlingové dráhy apod.) v rámci ubytovací kapacity či venkovních prvků určených pro volný čas přímo napojených na provoz zařízení cestovního ruchu
- další náklady související se stavbou nebo umístěním a instalací technologií, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu)

Výše dotace: 
- 45 % ze stanovených nákladů pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
- 35 % ze stanovených nákladů pro střední podníky (do 250 zaměstnanců)
- výše dotace min.1 mil. Kč - max. 100 mil. Kč
- max. výše způsobilých výdajů na jednotku obestavěného prostoru budoucí výstavby je 9 000 Kč/ 1 m3 obestavěného prostoru
- max. výše způsobilých výdajů související s vytvořením pracovních míst je 10 mil. Kč/1 pracovní místo

Ostatní podmínky:
- nebudou podpořeny aktivity směřující k vybudování nebo revitalizaci golfových hřišť a areálů a samostatných veřejných aquaparků či koupališť
- nebude podporováno pořízení mobilních dopravních prostředků (vozidla, rolby, sněžné skútry atd.), audiovizuálního vybavení místností, vnitřního mobiliáře, sněžných děl apod.
- projekt musí být realizován na území vymezeném v tomto dokumentu
- investiční projekt musí vést k čistému zvýšení počtu zaměstnanců v provozovně (místě realizace) a zároveň v celém podniku oproti průměrnému stavu za předchozích 12 měsíců
- žadatel je oprávněn předložit max. 3 projekt (tzn. tři aktivní žádosti o podporu)
- velikost plochy po realizaci projektu musí být min. 250 m2
- příjem žádostí: kolový