6. listopadu 2019

Aplikace - výzva VII.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na výzkumné aktivity realizované formou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníkůnáklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat do poloviny ledna 2020.

Příjem žádostí: 
do 15. 1. 2020

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí s nejméně dvěma uzavřenými daňovými obdobími
- výzkum a vývoj musí být realizován v podporovaných oblastech

Podporované aktivity: 
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Na co lze získat dotaci:
- osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu
- náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány
- náklady na smluvní výzkum
- neinvestiční náklady na licence pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu
- náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu
- dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu

Výše dotace: 
- max. 70 %, výše závisí na druzích výzkumu a vývoje a spoluprací s veřejnou výzkumnou organizací
- min. 1 mil. Kč - max. 40 mil. Kč pro projekty bez spolupráce a max. 80 mil. Kč pro projekty se spoluprací

Další podmínky:
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. města Prahy
- podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být min. 50 %- pokud je žadatel/partner velkým podnikem (nad 250 zaměstnanců), je v této výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt (tj. jednu aktivní Žádost o podporu, ve kterých vystupuje jako žadatel nebo partner), malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) pak maximálně dva projekty
- žadatel o dotaci odůvodněně předpokládá, že výstupem projektu, resp. ukončeného výzkumu a vývoje bude minimálně jedno z těchto podporovaných výsledků: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software
- sběr žádostí: kolový