31. března 2020

COVID II - záruky

Záruční program COVID II je určen pro záruku za úvěru a úhradu úroků čerpaného úvěru na provozní výdaje. Program poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka a je určen živnostníkům a malým a středním podnikatelům. Je určen pro firmy, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.
Žádosti o podporu se mohou podávat od 2. dubna 2020.


Příjem žádostí: 
od 2. 4. 2020

O dotaci mohou žádat: 
- malé a střední podniky (s max. počtem do 250 zaměstnanců) podnikající ve vybraných oblastech dle výzvy

Podporované aktivity: 
- záruky za komerční úvěry na úhradu provozních výdajů - až do výše 80% jistiny
- úroky zaručovaného úvěru vyčerpaného na provozní výdaje 

Na co je možno úvěr využít:
- náklady na mzdy a na energie
- platby za nájemné
- úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
- předfinancování pohledávek
- pořízení materiálu, zásob a dalšího drobného majetku

Výše příspěvku na úroky:
- v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru do 500 tis. Kč včetně 30 % a max. 150 tis. Kč,
- v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč včetně 20 % a max. 200 tis. Kč
- v případě poskytnuté výše zaručovaného úvěru od 1 mil. Kč do 15 mil. Kč včetně 15 % a max. 1 tis. Kč

Ostatní podmínky:
Příspěvek se vztahuje pouze na první 3 roky splácení úvěru od data podpisu smlouvy o záruce a zároveň nesmí přesáhnout skutečně zaplacenou výši úroků.
Finanční příspěvek bude vyplácen zpětně na základě potvrzení spolupracující banky o výši úroků uhrazených klientem. První splátka bude poskytnuta za úroky uhrazené klientem do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla poskytnuta záruka.
Jeden žadatel může o záruku COVID II žádat jednou za 6 měsíců.
Finanční příspěvek se vyplácí za těchto podmínek:
- bylo zahájeno čerpání zaručovaného úvěru
Záruku a příspěvek je možno poskytnout pouze k úvěrům od Spolupracujících bank.
Kompletní dokumentace k programu je zde.