10. března 2020

Technologie pro začínající podniky - výzva XI.

Malé podniky nebo podnikající fyzické osoby do 50 zaměstnanců, které vznikly v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018 mohou nyní získat dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha.
Žádosti budou přijímány do 25. 5. 2020.
Vyhodnocování žádostí bude postupné a tudíž největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

Příjem žádostí: 
do 25. 5. 2019 (10:00)

O dotaci mohou žádat: 
- podnikající fyzické a právnické osoby (do 50 zaměstnanců), které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně)  
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti 

Na co lze získat dotaci:  
- dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
- dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

Výše dotace: 
45 % ze stanovených nákladů 
- dotace min. 450 tis. Kč a max. 1,5 mil. Kč

Ostatní podmínky: 
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt 
- systém sběru žádostí - průběžný