15. dubna 2020

The Country for the Future – zaměření COVID-19

V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 je možno získat dotaci na inovace postupů ve výrobě nebo poskytování služby nebo zavedení organizačních inovací napomáhající s bojem proti této či obdobné budoucí hrozbě.
Podporu je možno získat na poradenské a podpůrné služby, osobní náklady i náklady na stroje a vybavení a další provozní náklady spojené přímo s realizací projektu.
Dotace je dle druhu nákladů až 100 % a mohou ji získat malé a střední podniky.

Příjem žádostí: 
do 15. 5. 2020

O dotaci mohou žádat: 
- malé a střední podnikatelské subjekty - do 250 zaměstnanců

Podporované aktivity: 
- inovace postupů, tedy procesu výroby nebo poskytování služby - instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie
- inovace organizační

Na co lze získat dotaci:
V rámci nařízení GBER:
- náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
- náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
- osobní náklady
- náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek
- ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu
- režijní náklady do výše 25 % z přímých nákladů projektu
V rámci de minimis:
- neinvestice - další náklady související s řešením projektu, např. náklady související s inovací produktu, jimž je přizpůsobován výrobní postup nebo postupy organizace, jež představují hlavní náplň projektu; dále náklady na přípravu žádosti o dotaci a další podobné administrativní náklady
- investice - další náklady související s řešením projektu, a to povahy nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (uplatňována je pořizovací cena)
Náklady de minimis nesmí přesáhnout 50 % z celkových plánovaných a poskytovatelem schválených nákladů projektu.


Výše dotace:
- náklady dle Nařízení GBER - max. 50 %
- náklady dle de minimis - max. 100 %
Maximální výše dotace činí 25 mil. Kč

Ostatní podmínky:
Očekávané výsledky projektu musí být:
- nový nebo podstatně zdokonalený postup, zavedený do praxe;
- zavedená organizační inovace
V souvislosti s probíhající pandemií způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 a jejími zásadními negativními dopady do řady společenských oblastí, včetně dopadů do průmyslové výroby a ostatního podnikání,je veřejná soutěž tematicky zaměřena na zavádění nových řešení formou inovací postupů, organizačních inovací v malých a středních podnicích, která v různých ohledech napomoci s bojem proti této či obdobné budoucí zdravotní hrozbě, jejím následkům či prevenci. Podpořeny tedy mohou být projekty v odvětví zdravotnické techniky a nejrůznějších lékařských, monitorovacích a jiných aplikací, přinášející nový nebo podstatně vylepšený výrobní postup nebo poskytování specializovaných služeb, jednak projekty ve všech odvětvích podnikání, zaměřené na zavádění takových inovativních provozních, logistických a dalších organizačních procesů, které sníží rizika šíření nakažlivých onemocnění pro obyvatele, včetně zaměstnanců a zákazníků firem, zejména pak projekty zvyšující míru digitalizace, automatizace či schopnosti organizace pružně reagovat, přizpůsobovat se podobným výjimečným situacím.