8. června 2020

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III

Mimopražské podnikající fyzické a právnické osoby  mohou získat dotaci na náklady spojené s instalací fotovoltaických systémů včetně nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu. Dotace činí až 80 %.
Podpora je určena na pořízení a instalaci panelů a inženýrskou činnost.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do konce srpna roku 2020.

Příjem žádostí: 
do 31. 8. 2020 15:00

O dotaci mohou žádat: 
- podnikající fyzické a právnické osoby včetně podniků s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu s minimálně dvěma uzavřenými obdobími
- musí podnikat ve stanovených oborech činnosti 

Na co lze získat dotaci: 
- instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Náklady, na něž lze získat dotaci:
- projektová dokumentace stavby
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek
- inženýrská činnost

Způsobilé výdaje tvoří investiční náklady z OZE ponížené o 8 862,63 Kč za každou vyrobenou MWh/rok očištěnou o vlastní spotřebu.

Výše dotace:
80 % ze způsobilých výdajů pro malý podnik (max. 49 zaměstnanců)
70 % ze způsobilých výdajů pro střední podnik (50 – 249 zaměstnanců)
60 % ze způsobilých výdajů pro velký podnik (250 a více zaměstnanců)
výše dotace min. 2 mil. Kč – max. 50 mil. Kč

Další podmínky: 
- v rámci výzvy nebude podpoře projekt, který neprokáže poměrnou dobu ročního využití instalovaného výkonu alespoň ve výši 860 hod./rok
- nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů
- projekt nesmí být realizován v hl. m. Praha
- není podporována instalace fotovoltaických systémů na bytových a rodinných domech a veřejných budovách
- příjemce dotace musí zachovat investici po dobu min. 5 let po ukončení realizace projektu
- maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství, spojené se zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí. V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného výkonu OZE.
- výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než třicet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.