Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou


Na instalaci FVE mohou nyní podnikatelské subjekty získat dotaci ve výši až 50 % z výdajů. Podpora je určena pro elektrárny s výkonem nad 50 kWP a do 5 MWp včetně. Podpořeny mohou být i projekty v Praze.
Žádosti o dotaci je možno podávat do konce října 2024.


Příjem žádostí: 

1. 3. 2024 – 31. 10. 2024 do 12:00 hod. 

Podporovány jsou: 

Instalace nových FVE s instalovaným výkonem nad 50 kWp (vyjma projektů realizovaných na katastrálním území Prahy, kde je možné realizovat FVE nad 10 kWp) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. 

Jedná se o samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.  

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: 
- Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny. 
- Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody. 

Kdo může žádat: 
Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích 

Na co lze získat dotaci: 

- Stavební práce, dodávky a služby 
- Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP 
- Propagační opatření (dle pravidel dotace) 

Výše dotace: 

Dle výpočtu, max. 50 % z celkových výdajů projektu.
Vznik výdajů nejdříve po podání žádosti.