Grantové možnosti dle oblastí

Aktuální možnosti čerpání 

Rozvoj podnikání
Nákup elektromobilů 
Pořízení technologie 
Úspory energie pro podnikatelské subjekty
Nákup externích služeb v oblasti výzkumu  
Pořízení technologií na akumulaci energie


Vzdělávání zaměstnanců
Podpora odborného vzdělávání 


Připravované výzvy 

Podpora podnikání
Vzdělávání zaměstnanců 
Zřizování a provoz center sdílených služeb
Vývoj nových IS/ICT řešení
Rozvoj ICT - začínající podniky
Nákup poradenských služeb

Podpora zemědělství
Podpora pro mladé zemědělce do 40 let
Investice zemědělců do nezemědělských činností
Výstavba ubytovacích zařízení
Národní dotace pro zemědělce
Lesnická infrastruktura
Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Již proběhlé výzvy 

Podpora zaměstnanosti 
Podpora rovnosti žen a mužů
Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců pro profesní sdružení

Podpora podnikání
Zřizování výzkumných center  
Školicí střediska
Nákup technologií - podniky se vznikem v letech 2014 - 2017
Nákup technologií 
Rekonstrukce výrobních objektů
Snižování energetické náročnosti veřejných budov
Pořízení elektromobilů
Ochrana práv průmyslového vlastnictví
Realizace vlastního výzkumu 
Inovace
Účast na výstavách a veletrzích
Výstavba energeticky efektivních budov 
Obnovitelné zdroje energie 
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace energie pro vlastní spotřebu
Proof of concept 
Budování internetových sítí
Nákup odborného poradenství

Podpora zemědělství
Investice do zemědělských podniků
Podpora vývoje v zemědělství
Technika a technologie v lesním hospodářství
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Péče o děti
Zařízení pro péči o děti na 1. stupni ZŠ
Podpora vybudování a provozu dětských skupin  

Životní prostředí
Snižování energetické náročnosti veřejných budov
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Inventarizace a odstranění ekologických zátěží
Využití srážkových a čištění odpadních vod
Revitalizace povrchových vod
Podpora preventivních protipovodňových opatření
Zajištění povodňové ochrany intravilánu
Využití podzemních vod k zásobování pitnou vodou

Rozvoj venkova
Dotace pro obce JMK pro rok 2016
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018
Zpracování územních plánů
Podporované bydlení v roce 2018

Rozvoj obcí
Infrastruktura základních škol
 
Sociální oblast
Rozvoj sociálních služeb - investice
Sociální podnikání - investice
Podpora sociálního podnikání - neinvestiční výdaje
Podpora rovnosti žen a mužů
Rozvoj komunitních center
Sociální inovace
Podpora procesů v sociálních službách a sociální práci
Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob
Výstavba a vybavení komunitních center
Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Praze
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení v Praze
Sociální bydlení
Podpora aktivit v rámci sociálního začleňování  
 
 
Podpora sportu 
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v JmK

Energetické úspory
Energetické úspory v bytových domech