Grantové možnosti dle oblastí

Aktuální možnosti čerpání 

Rozvoj podnikání
Nákup technologií - začínající podnikatelé
Ochrana práv průmyslového vlastnictví
Nákup odborného poradenství
Úspory energie
Marketing
Zřizování výzkumných center
Obnovitelné zdroje energie 
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace energie pro vlastní spotřebu

Rozvoj obcí
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018
Zpracování územních plánů
Podporované bydlení v roce 2018


Podpora zaměstnanosti 
Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob

Podpora zemědělství
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Investice do zemědělských podniků
Podpora vývoje v zemědělství
Technika a technologie v lesním hospodářství

Výzkum a vývoj
Realizace vlastního výzkumu 

Vzdělávání zaměstnanců
Podpora odborného vzdělávání 

Péče o děti
Podpora vybudování a provozu dětských skupin 

Sociální oblast
Podpora sociálního podnikání - neinvestiční výdaje
Výstavba a vybavení komunitních center
Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Praze
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení v Praze

Připravované výzvy 

Podpora podnikání
Vývoj nových IS/ICT řešení
Inovace


Podpora výzkumu a vývoje
Nákup externích služeb v oblasti výzkumu  

Podpora zemědělství
Podpora pro mladé zemědělce do 40 let
Investice zemědělců do nezemědělských činností
Výstavba ubytovacích zařízení
Národní dotace pro zemědělce
Lesnická infrastruktura
Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Již proběhlé výzvy 

Podpora zaměstnanosti 
Podpora rovnosti žen a mužů
Vzdělávání zaměstnanců

Podpora podnikání
Nákup technologií - ITI Ostrava
Proof of concept 
Rekonstrukce výrobních objektů
Nákup poradenských služeb
Nákup technologií
Rozvoj ICT - začínající podniky
Zřizování a provoz center sdílených služeb
Školící střediska
Budování internetových sítí
Pořízení elektromobilů  

Péče o děti
Zařízení pro péči o děti na 1. stupni ZŠ

Životní prostředí
Obnovitelné zdroje energie
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Inventarizace a odstranění ekologických zátěží
Využití srážkových a čištění odpadních vod
Revitalizace povrchových vod
Snižování energetické náročnosti veřejných budov
Podpora preventivních protipovodňových opatření
Zajištění povodňové ochrany intravilánu
Využití podzemních vod k zásobování pitnou vodou

Rozvoj venkova
Dotace pro obce JMK pro rok 2016
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

Rozvoj obcí
Infrastruktura základních škol
 
Sociální oblast
Sociální podnikání - investice
Rozvoj sociálních služeb - investice
Podpora sociálního začleňování
Rozvoj komunitních center
Sociální bydlení
Sociální inovace
Podpora procesů v sociálních službách a sociální práci
 
Podpora sportu 
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v JmK