Grantové možnosti dle oblastí

Aktuální možnosti čerpání 

COVID-19
Nákup externích služeb v oblasti výzkumu

Rozvoj podnikání


Vzdělávání zaměstnanců
Podpora odborného vzdělávání 
Připravované výzvy 

Již proběhlé výzvy 

Podpora zaměstnanosti 
Podpora rovnosti žen a mužů
Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávání zaměstnanců pro profesní sdružení

Podpora podnikání
Zřizování výzkumných center  
Školicí střediska
Nákup technologií - podniky se vznikem v letech 2014 - 2017
Nákup technologií 
Rekonstrukce výrobních objektů
Snižování energetické náročnosti veřejných budov
Pořízení elektromobilů
Ochrana práv průmyslového vlastnictví
Realizace vlastního výzkumu 
Inovace
Účast na výstavách a veletrzích
Výstavba energeticky efektivních budov 
Obnovitelné zdroje energie 
Fotovoltaické systémy s/bez akumulace energie pro vlastní spotřebu
Proof of concept 
Budování internetových sítí
Nákup odborného poradenství
Czech Rise Up - chytrá opatření proti COVID19

Podpora zemědělství
Investice do zemědělských podniků
Podpora vývoje v zemědělství
Technika a technologie v lesním hospodářství
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

Péče o děti
Zařízení pro péči o děti na 1. stupni ZŠ
Podpora vybudování a provozu dětských skupin  

Životní prostředí
Snižování energetické náročnosti veřejných budov
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Inventarizace a odstranění ekologických zátěží
Využití srážkových a čištění odpadních vod
Revitalizace povrchových vod
Podpora preventivních protipovodňových opatření
Zajištění povodňové ochrany intravilánu
Využití podzemních vod k zásobování pitnou vodou

Rozvoj venkova
Dotace pro obce JMK pro rok 2016
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018
Zpracování územních plánů
Podporované bydlení v roce 2018

Rozvoj obcí
Infrastruktura základních škol
 
Sociální oblast
Rozvoj sociálních služeb - investice
Sociální podnikání - investice
Podpora sociálního podnikání - neinvestiční výdaje
Podpora rovnosti žen a mužů
Rozvoj komunitních center
Sociální inovace
Podpora procesů v sociálních službách a sociální práci
Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob
Výstavba a vybavení komunitních center
Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Praze
Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení v Praze
Sociální bydlení
Podpora aktivit v rámci sociálního začleňování  
 
 
Podpora sportu 
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v JmK

Energetické úspory
Energetické úspory v bytových domech