Grantové možnosti dle oblastí

Aktuální možnosti čerpání 

Rozvoj podnikání
Nákup technologií - ITI Ostrava
Ochrana práv průmyslového vlastnictví
Budování internetových sítí
Nákup odborného poradenství
Úspory energie
Inovace
Zřizování výzkumných center
Pořízení elektromobilů 

Podpora zemědělství
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Výzkum a vývoj
Realizace vlastního výzkumu 

Vzdělávání zaměstnanců
Podpora odborného vzdělávání

Péče o děti
Zařízení pro péči o děti na 1. stupni ZŠ 
Podpora vybudování a provozu dětských skupin 

Sociální oblast
Podpora sociálního podnikání - neinvestiční výdaje
Sociální inovace 
Podpora procesů v sociálních službách a sociální práci
Výstavba a vybavení komunitních center

Životní prostředí
Využití podzemních vod k zásobování pitnou vodou


Připravované výzvy 

Podpora podnikání
Nákup technologií - začínající podnikatelé
Vývoj nových IS/ICT řešení

Podpora výzkumu a vývoje
Nákup externích služeb v oblasti výzkumu  

Podpora zemědělství
Podpora pro mladé zemědělce do 40 let
Investice zemědělců do nezemědělských činností
Výstavba ubytovacích zařízení
Investice do zemědělských podniků
Národní dotace pro zemědělce
Lesnická infrastruktura
Podpora vývoje v zemědělství
Technika a technologie v lesním hospodářství
Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Již proběhlé výzvy 

Podpora zaměstnanosti 
Podpora rovnosti žen a mužů
Vzdělávání zaměstnanců
Podpora zaměstnanosti znevýhodněných osob

Podpora podnikání
Proof of concept 
Rekonstrukce výrobních objektů
Marketing
Nákup poradenských služeb
Nákup technologií
Rozvoj ICT - začínající podniky
Zřizování a provoz center sdílených služeb
Školící střediska


Životní prostředí
Obnovitelné zdroje energie
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Inventarizace a odstranění ekologických zátěží
Využití srážkových a čištění odpadních vod
Revitalizace povrchových vod
Snižování energetické náročnosti veřejných budov
Podpora preventivních protipovodňových opatření
Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Rozvoj venkova
Dotace pro obce JMK pro rok 2016
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017

Rozvoj obcí
Územní studie
Infrastruktura základních škol
 
Sociální oblast
Sociální podnikání - investice
Rozvoj sociálních služeb - investice
Podpora sociálního začleňování
Rozvoj komunitních center
Sociální bydlení
 
Podpora sportu 
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v JmK