6. listopadu 2019

Aplikace - výzva VII.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na výzkumné aktivity realizované formou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníkůnáklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat do poloviny ledna 2020.

1. srpna 2019

Rekonstrukce nemovitostí v oblasti cestovního ruchu


Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré nevyužitelné objekty na objekty v oblasti cestovního ruchu. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat od 31. 3. 2020. Výzva však může být uzavřena při dosažení dvojnásobku alokace v přijatých žádostech, nejdříve však po 14 dnech ode dne zahájení příjmu žádostí o podporu.

18. července 2019

Úspory energie v podnicích - výzva V.

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu.
Program je nově otevřen i pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu.
Podávání žádostí o dotaci se plánuje od 16. září 2019. Hodnocení žádostí bude průběžné, nejvyšší šanci na získání dotace tedy mají nejdříve podané žádosti o dotaci.

11. června 2019

Podpora vybudování a provozu dětských skupin

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, neziskové organizace i podniky mohou získat až 100% dotaci na vybudování/transformaci a provoz dětských skupin pro děti předškolního věku. Výše dotace je určena dle jednotkových sazeb. Příjem žádostí je od 10. června. Výzva je průběžná, finanční prostředky tedy budou přidělovány postupně přicházejícím žádostem, které splní podmínky.

18. února 2019

Vzdělávání zaměstnanců

V současnosti je plánováno vyhlášení výzvy na dotace na vzdělávání zaměstnanců. Podniky i OSVČ mohou získat až 85% dotaci na školící kurzy v oblasti informačních technologií, cizích jazyků, manažerských a měkkých dovedností, účetních, ekonomických a daňových kurzů a dalších odborných kurzů.
Příjem žádostí je plánován na březen - květen 2019.

4. února 2019

Podpora rovnosti žen a mužů

 
Z OP Zaměstnanost lze aktuálně získat až 100% dotaci na podporu opatření zaměřených na rovnost žen a mužů primárně na trhu práce - odborné vzdělávání žen, motivační prvky, osvěta, právní a psychologické poradenství, koučink, mentoring apod. Podporovány jsou zejména nejohroženější skupiny - rodiče s malými dětmi, neaktivní osoby, osoby pečující o jiné závislé osoby.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do 29. 3. 2019.

1. února 2019

Aktuální dotace pro podnikatele 2019

Aktuálně je pro příjem žádostí otevřeno mnoho dotačních titulů pro podnikatele.
Níže najdete přehled a stručné informace o těch nejoblíbenějších. Systém příjmu žádostí je u většiny dotačních titulů průběžný, tzn. že podané žádosti jsou průběžně vyhodnocovány a vyšší šanci na získání dotace má dříve podaná žádost. Proto se vyplatí začít připravovat projekty co nejdříve.
Projekty, na které chce subjekt získat dotaci, musí být realizovány mimo hl. m. Praha.
Po kliknutí na názvy jednotlivých programů se zobrazí podrobnější informace.

Nákup technologií 
Malé podniky a střední podniky a OSVČ do 250 zaměstnanců mohou nyní žádat o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení  zajišťující propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
Dotace činí až 45 %. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen 13. června 2019. 


Nákup technologií - podniky se vznikem v letech 2014 - 2017
Malé podniky nebo podnikající fyzické osoby do 50 zaměstnanců, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 mohou nyní získat dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %.
Příjem žádostí je plánován od 28. 1. do 28. 5. 2019.


Účast na výstavách a veletrzích
Malé a střední podniky s počtem zaměstnanců do 250 mohou nyní získat až 50% dotaci na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podpora je určena na pronájem plochy, výstavbu stánku, dopravu exponátů na veletrh nebo výstavu a marketingové propagační materiály. Žádosti o dotaci se mohou podávat od začátku března do konce května 2019.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců
Až 85% dotace je určena na vzdělávání současných i potenciálních zaměstnanců firem nebo neziskových organizací či na vzdělávání OSVČ v odborných dovednostech. Dotace je prostřednictvím příspěvku úhrady kurzovného a náhrady mzdových výdajů v době, kdy je zaměstnanec školen.

Vzdělávání zaměstnanců
V současnosti je plánováno vyhlášení výzvy na dotace na vzdělávání zaměstnanců. Podniky i OSVČ mohou získat85% dotaci na školící kurzy v oblasti informačních technologií, cizích jazyků, manažerských a měkkých dovedností, účetních, ekonomických a daňových kurzů a dalších odborných kurzů.
Příjem žádostí je plánován na březen - květen 2019. 


Pořízení elektromobilů

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob i společností vlastněných státem mohou nyní získat dotaci na pořízení elektromobilů a nabíjecích neveřejných stanic v podnikatelském areálu. Dotace činí až 75 %.  
Žádosti o dotaci se budou moci podávat do konce května roku 2019.

Úspory energie pro podnikatelské subjekty    
Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu. Dále až 80 % dotaci na náklady spojené s projektem, tj. zpracování projektové dokumentace, energetického posudku a výběrového řízení. 
Žádosti o dotaci budou přijímány do 29. 4. 2019.
 
Rekonstrukce výrobních objektů

Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré nevyužitelné objekty na podnikatelské. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat do 22. 5. 2019. 


Nákup externích služeb v oblasti výzkumu    
Malé a střední podniky i podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců mohou nyní získat 85% dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben, které jim pomohou v oblasti inovací.
Služby zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory nebo analýzy a další.
Žádosti o dotaci se přijímají do konce 30. 6. 2020.  

15. ledna 2019

Vzdělávání zaměstnanců

Profesní a podnikatelská sdružení, zastřešující organizace NNO a účelová zařízení registrovaných církví mohou získat dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců. Školící kurzy mohou být realizovány v oblastech IT, jazykového vzdělávání, manažerských a měkkých dovedností, účetních, ekonomických a právních kurzů a odborných a technických kurzů. Výše dotace činí až 100 % z nákladů.

2. ledna 2019

Technologie

Malé podniky a střední podniky a OSVČ do 250 zaměstnanců mohou nyní žádat o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení  zajišťující propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
Dotace činí až 45 %. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen 13. června 2019. Vyhodnocování žádostí bude postupné a při vysokém zájmu se příjem může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

Technologie pro začínající podniky

Malé podniky nebo podnikající fyzické osoby do 50 zaměstnanců, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 mohou nyní získat dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha.
Příjem žádostí je plánován od 28. 1. do 28. 5. 2019.
Vyhodnocování žádostí bude postupné a tudíž největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.