3. května 2017

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Obce, kraje nebo například neziskové organizace mohou získat až 95% dotaci na výstavbu, rekonstrukci a vybavení polyfunkčních komunitních center. 
Jedná se o prostory, v nichž bude poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby. Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.
Žádosti se mohou podávat do 16. listopadu.

Podpora procesů v sociálních službách a rozvoje sociální práce

Organizace, které poskytují sociální služby a činnosti v oblasti sociální práce, mohou získat dotaci na rozvíjení svých služeb, vzdělávání pracovníků nebo zavádění komplexních programů v oblasti sociálních služeb. Dotace je až do výše 100 %. Žádosti se mohou podávat do konce července.

Vysokorychlostní internet, výzva I.

Provozovatelé veřejných sítí elektronických komunikací a držitelé nezbytných oprávnění k provozu těchto sítí mohou nyní získat až 75 % dotaci na rozšíření stávajících a budování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu. Žádosti o dotaci se mohou podávat do 26. září.

23. ledna 2017

Dotace pro začínající podnikatele JMK 2017

Začínající podnikatelé s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje mohou žádat o dotaci na rozjezd svého podnikání. Dotaci můžete získat až na 50 % nákladů, max. 80 tis. Kč. Žádosti se mohou podávat od 14. února až do vyčerpání finančních prostředků. Žádosti jsou hodnoceny a podporovány dle pořadí, v jakém přišli. Včasné podání žádosti, která je formálně v pořádku, výrazně zvyšuje šanci na získání dotace.

16. ledna 2017

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven


Fyzické nebo právnické osoby podnikající v zemědělství, lesnictví nebo souvisejícím odvětví (zahradnictví, rybníkářství, zpracování dřeva, výroba vlákniny atd.) mohou získat 50% dotaci na pořízení strojů, technologií, zařízení určené na zpracování dřeva. Žádosti o dotaci se budou přijímat od 4. dubna.

Technika a technologie v lesním hospodářství

Fyzické nebo soukromé právnické osoby, které jsou držiteli lesů mohou získat až 50% dotaci na pořízení strojů, technologií a zařízení pro obnovu nebo těžbu lesních porostů, ke zpracování potěžebních zbytků, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví nebo přípravu půdy před zalesněním. Žádosti o dotaci se budou přijímat v říjnu 2017. 

4. ledna 2017

Úspory energie v podnicích - výzva II.

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu. Žádosti se mohou podávat až do konce března roku 2018 a budou hodnoceny průběžně. Včasné podání kvalitního projektu tedy přináší vysokou šanci na získání dotace.

Tvorba nových IS/ICT řešení - výzva II.

Podnikající fyzické osoby či podniky v oblasti IT mohou získat až 45% dotaci na výdaje spojené s vývojem nových IT/ICT řešení. Dotace je určena na mzdové náklady na pracovníky, nájemné, služby poradců a expertů i nákup potřebného HW a SW. Žádosti se podávají do 16.2.2017. Příjem žádostí však může být předčasně uzavřen.

21. prosince 2016

Inovační vouchery

Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců mohou nyní získat 75% dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben, které jim pomohou v oblasti inovací. Služby zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory nebo analýzy a další. Příjem žádostí je do konce května roku 2017.

20. prosince 2016

Inovace - inovační projekt

Podnikatelské subjekty, zemědělští a potravinářští podnikatelé mohou od 18. ledna žádat o dotaci až 45 % na stavby, technologie i hardware a software, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem. Žádosti lze podávat až do 18. dubna, nicméně příjem může být předčasně uzavřen. Systém hodnocení žádostí je kontinuální, takže včasné podání žádosti o dotaci zvyšuje její šanci na úspěšnou podporu a získání dotace.

9. prosince 2016

Podpora zaměstnanosti znevýhodněných skupin

V rámci podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce byla vyhlášena další výzva. Až 100 % dotaci mohou čerpat neziskové organizace, obce i vzdělávací organizace včetně škol. Podporu je možno získat na vzdělávání osob z cílové skupiny, mzdové příspěvky pro tyto osoby, mzdové náklady pracovníků, nákup infrastruktury či školícího vybavení. Příjem žádostí probíhá do poloviny března příštího roku.

16. listopadu 2016

Školící střediska, výzva II.

Aktuálně mohou malé a střední podnikatelské subjekty podávat žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci školících center, vybavení školících prostor a pořízení vzdělávacích programů. Dotace je ve výši 50 % z nákladů. Žádosti o dotaci se mohou podávat až do poloviny února, nicméně při velkém zájmu může být příjem předčasně ukončen.

15. listopadu 2016

Potenciál, III. výzva

Aktuálně je vyhlášena výzva na podávání žádostí o dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, O dotaci mohou požádat podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost. Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů. Příjem žádostí bude probíhat do konce února. Nicméně při vysokém zájmu může být příjem žádostí uzavřen dříve.

Technologie pro začínající podniky, výzva V.

Malé podniky do 50 zaměstnanců s historií do tří let mohou nyní žádato o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha. Žádosti mohou být podávány až do konce února roku 2017. Vyhodnocování žádostí bude postupné a příjem se může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve. 

14. listopadu 2016

Technologie, IV. výzva

Malé podniky do 50 zaměstnanců mohou nyní žádato o dotaci na  pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány pouze ve vybraných regionech. Vyhodnocování žádostí bude postupné a příjem se může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

9. listopadu 2016

Podpora sociálního začleňování

Aktuálně lze žádat o dotaci na aktivity, které se týkají podpory sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o podporu sociální práce, přístupu k bydlení a zaměstnání nebo jiných veřejných služeb, které přispívají k lepšímu začlenění do společnosti. Dotace je až 100 % a žádat o ni mohou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a svazky obcí nebo organizace zřizované obcemi a kraji. Žádosti se přijímají do 4. 1. 2017.

Zřizování a provoz center sdílených služeb - výzva II

Podnikatelské subjekty mimo hl. m. Prahy mohou získat dotaci na provoz a zřizování center sdílených služeb. Podpora až 45 % je určena na osobní náklady zaměstnanců, nájemné a služby expertů nebo nakupovaný hardware a software. Příjem žádosti je do poloviny února, ale při velkém zájmu může být předčasně ukončen.

4. listopadu 2016

ICT a sdílené služby pro začínající podniky - výzva III.

Nově podnikající fyzické osoby či podniky v oblasti IT mohou získat až 60% dotaci na výdaje spojené s vývojem nových IT/ICT řešení. Dotace je určena na mzdové náklady na pracovníky, nájemné, služby poradců a expertů i nákup potřebného HW a SW. Žádosti se podávají do 16.2.2017. Sběr žádostí je však kontinuální, což znamená, že žádosti budou hodnoceny hned po podání. Dřívější podání tedy zvyšuje možnost přidělení dotace.

27. října 2016

Nemovitosti, II. výzva


Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré objekty na podnikatelské, případně připravit plochy pro vlastní podnikání. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám. Žádosti se mohou podávat do 21. února, nicméně příjem může být předčasně uzavřen.

Marketing, II. výzva

Malé a střední podniky s počtem zaměstnanců do 250 mohou nyní získat až 50% dotaci na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podpora je určena na pronájem plochy, výstavbu stánku, dopravu exponátů na veletrh nebo výstavu a marketingové propagační materiály. Žádosti o dotaci se mohou podávat do konce ledna 2017. Pokud však bude podáno více žádostí, může se výzva uzavřít dříve. Je tedy důležité žádost o dotaci vypracovat a podat co nejdříve.