20. října 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017

Obce do 3000 obyvatel nebo svazky obcí mohou nyní žádat o dotaci z MMR na akce na podporu obnovy a rozvoje venkova, které budou realizovány v roce 2017. Finance lze získat např. na vybudování a obnovu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, míst pasivního odpočinku, rekonstrukci místních komunikací nebo na opravu drobných sakrálních staveb a sdílení zkušeností s programy rozvoje venkova. Dotace je až 80 % z nákladů dle druhu programu a žádosti se mohou podávatdo konce roku 2016.
 
Příjem žádostí: 
18. 10. 2016 – 30. 12. 2016 

Dotační titul č. 1 
Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 

Dotaci lze získat na: 
- Obnovu a údržbu venkovnské zástavby (s výjimkou bytového fondu) a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby apod.) 
- Komplexní úpravu veřejných prostranství 
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně 
- Rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení 
- Přípravu a realizaci propagačních materiálů obce a prezentace obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku 

O dotaci může žádat: 
- Obec, která získala ocenění Modrou, Bílou, Oranžovou nebo Zlatou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 nebo se umístila na 1. – 3. místě v celostátním kole této soutěže. 

Výše podpory: 
- Až 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 

Dotační titul č. 2 
Podpora zapojení generací do komunitního života v obci 

2A Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Dotaci lze získat na: 
- Úpravu veřejných prostranství 
- Obnovu a zřizování veřejné zeleně 
- Rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.) 
Místem pasivního odpočinku je zpevněná plocha vybudovaná za účelem posezení a relaxace v krajině/přírodě. Místo musí být veřejně přístupné a nesmí být zpoplatněno. 

2B Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti 

Dotaci lze získat na: 
- Interiérové rekonstrukce místností za účelem využití převážně pro spolkovou, společenskou a sportovní činnost sloužící dětem a mládeži (rekonstrukce – podlahy, stěny, stropy, voda, topení, elektroinstalace, výměna oken a dveří apod.) 
Dotace nebude poskytována na obnovu a údržbu učeben v základních a mateřských školách a učeben určených pro školní družinu. 

O dotaci může žádat: 
- Obec do 3000 obyvatel 
- Svazek obcí, a to pouze v případě, kdy žadatelem nemůže být pouze jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. 

Výše podpory: 
- Až 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- Min. výše. dotace 50 tis. Kč – max výše dotace 400 tis. Kč 

Dotační titul č. 3 
Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

Dotaci lze získat na: 
- Prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
- Výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova 
- Podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova 

Jaké výdaje je možno podpořit: 
- Náklady přímo související s realizací akce – pronájem prostor, techniky, lektorné, občerstvení (limit do 300 Kč/osoba/den) 

O dotaci může žádat: 
- Obec do 3000 obyvatel 
- Svazek obcí, registrován v souladu se zákonem o obcích 

Výše podpory: 
- Až 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- Náklady na dopravu související s realizací projektu jsou uznatelné max. do 50 % 
- max výše dotace 200 tis. Kč 

Dotační titul č. 4 
Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

Dotaci lze získat na: 
- obnovu drobných sakrálních staveb na území obce, které nejsou prohlášeny kulturní pamatákou a jsou v majetku obce (kaple, kaplička, márnice, socha, boží muka, kříž, úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (max. 5 m od stavby) 

O dotaci může žádat: 
- Obec do 3000 obyvatel 
- Svazek obcí, a to pouze v případě, kdy žadatelem nemůže být pouze jedna obec, protože akce zasahuje do katastrálního území více obcí. 

Výše podpory: 
- Až 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- Min. výše. dotace 40 tis. Kč – max výše dotace 300 tis. Kč 

Dotační titul č. 5 
Podpora obnovy místních komunikací 

Dotaci lze získat na: 
- Obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součástí: 
    o Všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy 
    o Místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy) 
    o Napojení na příslušnou pozemní komunikaci (jsou-li v majetku obce) 
   o Kanalizace, včetně úprav k odvádění vody, pokud slouží výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace 
    o Galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělící pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky 
Dotace není poskytována na výstavbu nových místních komunikací; opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků; inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení; veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače. 

O dotaci může žádat: 
- Obec do 3000 obyvatel 

Výše podpory: 
- Až 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů 
- Min. výše. dotace 100 tis. Kč – max výše dotace 1 mil. Kč 

Ostatní podmínky: 
Obce nebo svazek obcí musí mít zpracovaný a schválený strategický rozvojový plán. 
Je možno podat pouze jednu žádost do každého dotačního titulu. 
Náklady musí vzniknout nejdříve 1.1.2017 a dotace musí být vyčerpána v roce 2017.

12. září 2016

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin nebo výrobci krmiv mohou získat 40% dotaci na rozvoj a uvádění zemědělských produktů na trh. Konkrétně je dotace určena na výstavbu a rekonstrukci budov, pořízení strojů, investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů nebo investice související s uváděním produktů na trh včetně marketingu. Žádosti se mohou podávat od 11. do 31. října.

Podpora vývoje v zemědělství

Další z říjnových dotačních zemědělských výzev je určena na podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Výrobci potravin a krmiv mohou získat 50% dotaci na provozní náklady nebo investice spojené s vývojem a aplikací nových produktů, postupů a zpracování. Žádosti se podávají od 11. do 31. října.

Lesnická infrastruktura

V říjnové vlně příjmu žádostí mohou vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů získat až 80% dotaci na výdaje spojené s investicemi, které souvisí s výstavbou nebo rekonstrukcí lesních cest včetně souvisejících objektů a vybavení. Do nákladů je možno zahrnout i projekční a průzkumné práce nebo nákup pozemků. Žádosti se podávají od 11. do 31. října.

19. srpna 2016

Infrastruktura základních škol

Byla vyhlášena výzva do podávání žádostí až o 90% dotaci na infrastrukturu základních škol. Podporovány jsou zejména stavby a stavební práce ve vazbě na klíčové kompentence (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, digitální technologie) a zajištění bezbariérovosti škol. Doplňkově je možno pořídit i kompenzační pomůcky nebo připojení k internetu. O dotaci mohou požádat zejména školy, obce a kraje, ale také neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty. Žádosti se podávají od konce září do poloviny února příštího roku.

2. srpna 2016

Investice do zemědělských podniků

Podnikatelé v zemědělství nebo skupiny zemědělců mohou získat až 60% dotaci na investice do svých podniků. Podporovány jsou rekonstrukce, stavby a pořízení technologií v živočišné i rostlinné a školkařské výrobě, peletárny pro vlastní potřebu nebo nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělství nebo nákup nemovitostí. Žádosti o dotaci je možno podávat od 11. do 31. října.

1. srpna 2016

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Až 80% příspěvek z národních dotací je určen na podporu průzkumů, návrhů a realizace rozšíření možností zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Dotaci mohou obce, svazky obcí nebo příspěvkové organizac územích samosprávných celků získat na projektovou přípravu, zpracování dat a vyhodnocení výsledků průzkumu i na finální stavební práce a související služby.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Kraje, obce nebo i neziskové organizace a podnikatelské subjekty  mohou získat až 60 % dotaci na zlepšení prostředí v sídlech. Jedná se zejména o zakládání a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - parky, zahrady, stromořadí a aleje spolu se zakládáním vodních ploch - mokřadů, tůní, jezírek atd. Žádosti o dotace se podávají od poloviny srpna až do poloviny října.

20. července 2016

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Ke konci roku 2016 budou moci kraje, obce, města nebo nestátní neziskové organizace žádat o 85% dotaci na zajištění povodňové ochrany intravilánu. Podporováno je vyšší průtok koryt vodních toků, hospodaření se srážkovými vodami nebo rekonstrukce vodních děl. Vzhledem k nutnosti vysoké připravenosti projektu při podání, kdy je přílohou například projektová dokumentace, je třeba začít s přípravami a plány na ochranu proti povodním již nyní.

15. července 2016

Územní studie

Na tvorbu územních plánů mohou obce s rozšířenou působností získat dotaci, která dosahuje až 90 % z výdajů na zpracování a úpravu územní tudie nebo na výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se zpracováním územní studie. Žádosti o dotaci mohou obce podávat až do konce března roku 2017.

13. července 2016

Sociální bydlení

Obce nebo nestátní organizace mohou získat až 95% dotaci na zřízení sociálního bydlení - nákup nemovitostí nebo rekonstrukci objektů a pořízení základního vybavení. Bydlení je určeno pro osoby v bytové nouzi, sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány. Žádosti se mohou podávat téměř do konce roku 2016.

12. července 2016

Rozvoj komunitních center

Obce, kraje nebo například neziskové organizace mohou získat až 95% dotaci na výstavbu, rekonstrukci a vybavení komunitních center.  Dotace není určena na budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu. Jedná se o komunitní centra, která poskytují kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Žádosti se mohou podávat do konce října.

7. července 2016

Snížení energetické náročnosti veřejných budov - výzva č. 39

Již brzy bude možné žádat o dotaci na aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti veřejných budov - zateplení, výměna oken, rekuperace, instalace solárních kolektorů. Dotaci mohou získat zejména veřejné subjekty - obce, města, kraje, státní organizace, veřejné výzkumné instituce ale také neziskové organizace, veřejnoprávní instituce nebo školy. Dotace činí 40 % z výdajů a zároveň je možno získat zvýhodněný úvěr na veškeré výdaje. Žádosti se budou moci podávat téměř do konce roku, je však důležité zahájit aktivity co nejdříve.

1. července 2016

Podpora preventivních protipovodňových opatření

O prázdninách mohou příspěvkové organizace získat 85% dotaci na budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic, budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni nebo třeba tvorbu povodňových plánů. Podmínkou je celostátní působnost aktivit.

27. června 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.

Až 85% dotace je určena na vzdělávání současných i potenciálních zaměstnanců firem nebo neziskových organizací či na vzdělávání OSVČ. Dotace je prostřednictvím příspěvku úhrady kurzovného a náhrady mzdových výdajů v době, kdy je zaměstnanec školen. Žádosti se podávají na místně příslušném Úřadu práce a výzva je otevřena až do listopadu roku 2020.

14. června 2016

Inovační vouchery

Malé a střední podniky mohou získat až 75 % dotaci na služby spojené s výzkumem, vývojem a inovacemi. Konkrétně je grant určen na poradenské služby, expertní a podpůrné služby, vývoj software i hardware nebo na design nových výrobků. Žádosti se mohou podávat až do konce května roku 2017, nicméně pokud bude dostatek žádostí, program může být předčasně uzavřen. S přípravou a podáním žádosti tedy rozhodně neotálejte.

8. června 2016

Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj vyhlásil další výzvu na dotaci na činnosti organizací v oblasti tělovýchovy a sportu. Účelem je podpora pravidelné a systematické sportovní činnosti dětí a mládeže (do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně), kterou zajištují sportovní organizace na území Jihomoravského kraje.  
Tyto organizace mohou získat až 70% dotaci na nákup sportovního vybavení, úhrada nákladů na účast na soutěžích a soustředěních nebo na pronájem sportovních ploch. Příjem žádostí bude probíhat od 7. do 22. července.

Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

V rámci podpory zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce byla vyhlášena další výzva. Až 100 % dotaci mohou čerpat neziskové organizace, obce i vysoké školy. Podporu je možno získat na vzdělávání osob z cílové skupiny, mzdové příspěvky pro tyto osoby, mzdové náklady pracovníků, nákup infrastruktury či školícího vybavení. Příjem žádostí probíhá do poloviny srpna.

7. června 2016

Podpora sociálního podnikání

Aktuálně je otevřena výzva OP Zaměstnanost na podporu sociálního podnikání. V rámci výzvy je možno získat dotaci zejména na  neinvestiční výdaje související se sociálním podnikáním - mzdy, nákup zařízení a vybavení, spotřebního materiálu, drobné stavební úpravy (rozsáhlejší stavební úpravy pouze za účelem úpravy pro osoby se zdravotním postižením a max. do výše 20 % nákladů projektu). Výše dotace je 85 % z celkových nákladů.

Národní dotace pro zemědělce

Mimo evropských dotací, do kterých lze podávat žádosti dvakrát ročně, jsou pro zemědělce otevřeny i národní dotace. Žádosti o dotace lze podávat v průběhu celého roku a jsou určeny na různé aktivity od podpory včelařství, poradenství, podpora výsadby sadů či zlepšování genetického potenciálu zemědělských zvířat. Také podniky v oblasti potravinářství mohou získat až 100 % dotaci na účast na zahraničních veletrzích či výstavách.Podívejte se na stručné info v článku.