16. listopadu 2016

Školící střediska, výzva II.

Aktuálně mohou malé a střední podnikatelské subjekty podávat žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci školících center, vybavení školících prostor a pořízení vzdělávacích programů. Dotace je ve výši 50 % z nákladů. Žádosti o dotaci se mohou podávat až do poloviny února, nicméně při velkém zájmu může být příjem předčasně ukončen.

15. listopadu 2016

Potenciál, III. výzva

Aktuálně je vyhlášena výzva na podávání žádostí o dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, O dotaci mohou požádat podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost. Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů. Příjem žádostí bude probíhat do konce února. Nicméně při vysokém zájmu může být příjem žádostí uzavřen dříve.

Technologie pro začínající podniky, výzva V.

Malé podniky do 50 zaměstnanců s historií do tří let mohou nyní žádato o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha. Žádosti mohou být podávány až do konce února roku 2017. Vyhodnocování žádostí bude postupné a příjem se může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve. 

14. listopadu 2016

Technologie, IV. výzva

Malé podniky do 50 zaměstnanců mohou nyní žádato o dotaci na  pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány pouze ve vybraných regionech. Vyhodnocování žádostí bude postupné a příjem se může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

9. listopadu 2016

Podpora sociálního začleňování

Aktuálně lze žádat o dotaci na aktivity, které se týkají podpory sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o podporu sociální práce, přístupu k bydlení a zaměstnání nebo jiných veřejných služeb, které přispívají k lepšímu začlenění do společnosti. Dotace je až 100 % a žádat o ni mohou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a svazky obcí nebo organizace zřizované obcemi a kraji. Žádosti se přijímají do 4. 1. 2017.

Zřizování a provoz center sdílených služeb - výzva II

Podnikatelské subjekty mimo hl. m. Prahy mohou získat dotaci na provoz a zřizování center sdílených služeb. Podpora až 45 % je určena na osobní náklady zaměstnanců, nájemné a služby expertů nebo nakupovaný hardware a software. Příjem žádosti je do poloviny února, ale při velkém zájmu může být předčasně ukončen.

4. listopadu 2016

ICT a sdílené služby pro začínající podniky - výzva III.

Nově podnikající fyzické osoby či podniky v oblasti IT mohou získat až 60% dotaci na výdaje spojené s vývojem nových IT/ICT řešení. Dotace je určena na mzdové náklady na pracovníky, nájemné, služby poradců a expertů i nákup potřebného HW a SW. Žádosti se podávají do 16.2.2017. Sběr žádostí je však kontinuální, což znamená, že žádosti budou hodnoceny hned po podání. Dřívější podání tedy zvyšuje možnost přidělení dotace.

27. října 2016

Nemovitosti, II. výzva


Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré objekty na podnikatelské, případně připravit plochy pro vlastní podnikání. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám. Žádosti se mohou podávat do 21. února, nicméně příjem může být předčasně uzavřen.

Marketing, II. výzva

Malé a střední podniky s počtem zaměstnanců do 250 mohou nyní získat až 50% dotaci na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podpora je určena na pronájem plochy, výstavbu stánku, dopravu exponátů na veletrh nebo výstavu a marketingové propagační materiály. Žádosti o dotaci se mohou podávat do konce ledna 2017. Pokud však bude podáno více žádostí, může se výzva uzavřít dříve. Je tedy důležité žádost o dotaci vypracovat a podat co nejdříve.

20. října 2016

Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017

Obce do 3000 obyvatel nebo svazky obcí mohou nyní žádat o dotaci z MMR na akce na podporu obnovy a rozvoje venkova, které budou realizovány v roce 2017. Finance lze získat např. na vybudování a obnovu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, míst pasivního odpočinku, rekonstrukci místních komunikací nebo na opravu drobných sakrálních staveb a sdílení zkušeností s programy rozvoje venkova. Dotace je až 80 % z nákladů dle druhu programu a žádosti se mohou podávatdo konce roku 2016.

12. září 2016

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zemědělští podnikatelé, výrobci potravin nebo výrobci krmiv mohou získat 40% dotaci na rozvoj a uvádění zemědělských produktů na trh. Konkrétně je dotace určena na výstavbu a rekonstrukci budov, pořízení strojů, investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů nebo investice související s uváděním produktů na trh včetně marketingu. Žádosti se mohou podávat od 11. do 31. října.

Podpora vývoje v zemědělství

Další z říjnových dotačních zemědělských výzev je určena na podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Výrobci potravin a krmiv mohou získat 50% dotaci na provozní náklady nebo investice spojené s vývojem a aplikací nových produktů, postupů a zpracování. Žádosti se podávají od 11. do 31. října.

Lesnická infrastruktura

V říjnové vlně příjmu žádostí mohou vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesů získat až 80% dotaci na výdaje spojené s investicemi, které souvisí s výstavbou nebo rekonstrukcí lesních cest včetně souvisejících objektů a vybavení. Do nákladů je možno zahrnout i projekční a průzkumné práce nebo nákup pozemků. Žádosti se podávají od 11. do 31. října.

19. srpna 2016

Infrastruktura základních škol

Byla vyhlášena výzva do podávání žádostí až o 90% dotaci na infrastrukturu základních škol. Podporovány jsou zejména stavby a stavební práce ve vazbě na klíčové kompentence (cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, digitální technologie) a zajištění bezbariérovosti škol. Doplňkově je možno pořídit i kompenzační pomůcky nebo připojení k internetu. O dotaci mohou požádat zejména školy, obce a kraje, ale také neziskové organizace nebo podnikatelské subjekty. Žádosti se podávají od konce září do poloviny února příštího roku.

2. srpna 2016

Investice do zemědělských podniků

Podnikatelé v zemědělství nebo skupiny zemědělců mohou získat až 60% dotaci na investice do svých podniků. Podporovány jsou rekonstrukce, stavby a pořízení technologií v živočišné i rostlinné a školkařské výrobě, peletárny pro vlastní potřebu nebo nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělství nebo nákup nemovitostí. Žádosti o dotaci je možno podávat od 11. do 31. října.

1. srpna 2016

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Až 80% příspěvek z národních dotací je určen na podporu průzkumů, návrhů a realizace rozšíření možností zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů. Dotaci mohou obce, svazky obcí nebo příspěvkové organizac územích samosprávných celků získat na projektovou přípravu, zpracování dat a vyhodnocení výsledků průzkumu i na finální stavební práce a související služby.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Kraje, obce nebo i neziskové organizace a podnikatelské subjekty  mohou získat až 60 % dotaci na zlepšení prostředí v sídlech. Jedná se zejména o zakládání a revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně - parky, zahrady, stromořadí a aleje spolu se zakládáním vodních ploch - mokřadů, tůní, jezírek atd. Žádosti o dotace se podávají od poloviny srpna až do poloviny října.

20. července 2016

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Ke konci roku 2016 budou moci kraje, obce, města nebo nestátní neziskové organizace žádat o 85% dotaci na zajištění povodňové ochrany intravilánu. Podporováno je vyšší průtok koryt vodních toků, hospodaření se srážkovými vodami nebo rekonstrukce vodních děl. Vzhledem k nutnosti vysoké připravenosti projektu při podání, kdy je přílohou například projektová dokumentace, je třeba začít s přípravami a plány na ochranu proti povodním již nyní.

15. července 2016

Územní studie

Na tvorbu územních plánů mohou obce s rozšířenou působností získat dotaci, která dosahuje až 90 % z výdajů na zpracování a úpravu územní tudie nebo na výdaje na nezbytné doplňující průzkumy a rozbory související se zpracováním územní studie. Žádosti o dotaci mohou obce podávat až do konce března roku 2017.

13. července 2016

Sociální bydlení

Obce nebo nestátní organizace mohou získat až 95% dotaci na zřízení sociálního bydlení - nákup nemovitostí nebo rekonstrukci objektů a pořízení základního vybavení. Bydlení je určeno pro osoby v bytové nouzi, sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. Ubytovny a zařízení dočasného nestandardního ubytování nejsou podporovány. Žádosti se mohou podávat téměř do konce roku 2016.