23. března 2018

Kybernetická bezpečnost

Kraje, obce a jiné veřejné subjekty mohou získat dotaci na zajištění Kybernetické bezpečnosti.
Konkrétně se jedná o zajištění fyzické bezpečnosti a pořízení nástrojů pro ověřování identity uživatelů nebo nástrojů pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury. 
Z dotace je možno pořídit majetek a služby související se zajištěním kybernetické bezpečnosti a zpracováním žádosti o dotaci.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do 22. listopadu.

30. ledna 2018

Energetické úspory v bytových domech III, výzva č. 78

Vlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků jednotek mohou nyní žádat o dotaci na úhradu nákladů spojených s úsporou energie v bytových domech. Jedná se o zateplení objektů, instalace tepelných čerpadel, výměny kotle, instalaci solárních panelů nebo regulaci či modernizace soustavy vytápění objektu a další opatření vedoucí k energetickým úsporám. Dotace pro většinu subjektů činí 30 % nebo 40 % dle výše úspor. Žádosti o dotaci se mohou podávat do 29. listopadu 2019.

10. listopadu 2017

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Školy a vzdělávací zařízení mohou získat podporu zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol  a na  nákup potřebného vybavení. Činnosti musí navazovat na klíčové dovednosti - komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

9. listopadu 2017

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Projekty, které mohou získat dotaci, musí být realizovány v obcích ve velikosti do 5 000 obyvatel, resp. 10 000 v případě realizace předmětu dotace v městské části s počtem obyvatel do 1 000. Příjem žádostí bude probíhat v únoru 2018. Níže uvedené informace jsou z minulého kola z roku 2017. Podmínky pro rok 2018 se tedy mohou změnit.

24. října 2017

Vznik podporovaného bydlení v roce 2018

Obce, kraj nebo podnikatelské subjekty mohou nyní žádat na dotaci na vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení. Dotace činí v případě výstavby bytu 600 tis. Kč/byt, v případě pořízení bytu pak 80 % z kupní cesty, max. 400 tis. Kč/byt. Příjem žádostí je do 5. ledna 2018.

27. září 2017

Obnovitelné zdroje energie

Podniky i podnikající fyzické osoby včetně zemědělců mohou získat až 80% dotaci na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Konkrétně se jedná o vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavbu či rekonstrukci zdrojů kombinované výrobu tepla a energie z biomasy nebo malých vodních elektráren. Žádosti se mohou podávat až do konce února roku 2018.

21. září 2017

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociáního bydlení v Praze

Nestátní neziskové organizace a veřejné instituce, které se zabývají sociálně vyloučenými osobami nebo osobami ohroženými sociálním vyloučením v Praze mohou nyní získat až 100% dotaci na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života nebo podporu sociálního bydlení. Dotace je primárně určena na investiční náklady, které zahrnují nákup nemovitostí, rekonstrukci a modernizaci objektů a nákup zařízení a vybavení. Žádosti o dotaci se mohou podávat až do 23. března 2018.

Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Praze

Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty, jejichž aktivity jsou určeny pro sociálně vyloučené osoby nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením v Praze mohou nyní získat až 100% dotaci na podporu komunitního života nebo vznik a rozvoj sociálních podniků. Dotace je primárně určena na neinvestiční náklady, které tvoří osobní náklady, cestovné nebo nákup služeb. Žádosti o dotaci se mohou podávat až do 23. ledna 2018.

20. září 2017

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - výzva II

Mimopražské podnikající fyzické a právnické osoby  mohou získat dotaci na náklady spojené s instalací fotovoltaických systémů včetně nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu. Dotace činí až 80 %.
Podpora je určena na pořízení a instalaci panelů, inženýrskou činnost a také zpracování energetického posudku.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do konce dubna roku 2018.

12. září 2017

Technologie - ITI Ostrava

Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců mohou nyní žádat o dotaci na  pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány pouze ve vybraných obcích zařazených do strategie ITI Ostravsko. Nejprve je podávána žádost na ITI Ostravsko, které se mohou podat do 12. října. Následně po potvrzení souladu se strategií je možno podat žádost o dotaci.

4. září 2017

Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro děti předškolního věku

Kraje, obce a jimi zřizované organizace, neziskové organizace i podniky mohou získat až 100%
dotaci na vybudování/transformaci a provoz dětských skupin pro děti předškolního věku. Výše dotace je určena dle jednotkových sazeb. Příjem žádostí je od 2. listopadu. Výzva je průběžná, finanční prostředky tedy budou přidělovány postupně přicházejícím žádostem, které splní podmínky.

1. srpna 2017

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob i společností vlastněných státem mohou nyní získat dotaci na pořízení elektromobilů a nabíjecích neveřejných stanic v podnikatelském areálu. Dotace činí až 75 %. Žádosti o dotaci se budou moci podávat od září 2018.

19. června 2017

Inovace - projekt na ochranu práv průmyslových vlastnictví

Malé a střední podniky, výzkumné instituce nebo vysoké školy mají do konce roku 2018 možnost požádat o dotaci na pořízení průmyslových práv na ochranu výsledků vlastního výzkumu a vývoje. Dotace z programu je určena na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v ČR i zahraničí. Konkrétně můžete získat zpět až polovinu ze zaplacených výdajů za služby kvalifikovaných zástupců, překlady a správní poplatky.

30. května 2017

Zařízení pro péči o děti na 1. stupni ZŠ

Školy, neziskové organizace nebo obchodní korporace mohou získat dotaci na zřízení a provoz zařízení pro péči o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování v celé ČR.
Podpora je určena zejména na mzdy pečujících osob a dále na nákup zařízení a vybavení a další související náklady.
Žádosti o dotaci je možno podávat do 29. 9.

3. května 2017

Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

Obce, kraje nebo například neziskové organizace mohou získat až 95% dotaci na výstavbu, rekonstrukci a vybavení polyfunkčních komunitních center. 
Jedná se o prostory, v nichž bude poskytována minimálně jedna sociální služba, volnočasové aktivity, kulturní/multikulturní aktivity nebo výchovně vzdělávací služby, a environmentální služby. Cílem výzvy není budování kulturních center nebo prostor pro masovou zábavu.
Žádosti se mohou podávat do 16. listopadu.

Podpora procesů v sociálních službách a rozvoje sociální práce

Organizace, které poskytují sociální služby a činnosti v oblasti sociální práce, mohou získat dotaci na rozvíjení svých služeb, vzdělávání pracovníků nebo zavádění komplexních programů v oblasti sociálních služeb. Dotace je až do výše 100 %. Žádosti se mohou podávat do konce července.

Vysokorychlostní internet, výzva I.

Provozovatelé veřejných sítí elektronických komunikací a držitelé nezbytných oprávnění k provozu těchto sítí mohou nyní získat až 75 % dotaci na rozšíření stávajících a budování nových sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu. Žádosti o dotaci se mohou podávat do 26. září.

23. ledna 2017

Dotace pro začínající podnikatele JMK 2017

Začínající podnikatelé s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje mohou žádat o dotaci na rozjezd svého podnikání. Dotaci můžete získat až na 50 % nákladů, max. 80 tis. Kč. Žádosti se mohou podávat od 14. února až do vyčerpání finančních prostředků. Žádosti jsou hodnoceny a podporovány dle pořadí, v jakém přišli. Včasné podání žádosti, která je formálně v pořádku, výrazně zvyšuje šanci na získání dotace.

16. ledna 2017

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven


Fyzické nebo právnické osoby podnikající v zemědělství, lesnictví nebo souvisejícím odvětví (zahradnictví, rybníkářství, zpracování dřeva, výroba vlákniny atd.) mohou získat 50% dotaci na pořízení strojů, technologií, zařízení určené na zpracování dřeva. Žádosti o dotaci se budou přijímat od 3. dubna.

Technika a technologie v lesním hospodářství

Fyzické nebo soukromé právnické osoby, které jsou držiteli lesů mohou získat až 50% dotaci na pořízení strojů, technologií a zařízení pro obnovu nebo těžbu lesních porostů, ke zpracování potěžebních zbytků, mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví nebo přípravu půdy před zalesněním. Žádosti o dotaci se budou přijímat do konce října.