15. ledna 2019

Vzdělávání zaměstnanců

Profesní a podnikatelská sdružení, zastřešující organizace NNO a účelová zařízení registrovaných církví mohou získat dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců. Školící kurzy mohou být realizovány v oblastech IT, jazykového vzdělávání, manažerských a měkkých dovedností, účetních, ekonomických a právních kurzů a odborných a technických kurzů. Výše dotace činí až 100 % z nákladů.

2. ledna 2019

Technologie

Malé podniky a střední podniky a OSVČ do 250 zaměstnanců mohou nyní žádat o dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení  zajišťující propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.
Dotace činí až 45 %. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen 13. června 2019. Vyhodnocování žádostí bude postupné a při vysokém zájmu se příjem může uzavřít již po 14 dnech. Největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

Technologie pro začínající podniky

Malé podniky nebo podnikající fyzické osoby do 50 zaměstnanců, které vznikly v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 mohou nyní získat dotaci na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace činí až 45 %. Projekty mohou být realizovány v celé ČR mimo hl. m. Praha.
Příjem žádostí je plánován od 28. 1. do 28. 5. 2019.
Vyhodnocování žádostí bude postupné a tudíž největší šanci na získání dotace tedy mají ty žádosti, které budou podány nejdříve.

Marketing

Malé a střední podniky s počtem zaměstnanců do 250 mohou nyní získat až 50% dotaci na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podpora je určena na pronájem plochy, výstavbu stánku, dopravu exponátů na veletrh nebo výstavu a marketingové propagační materiály. Žádosti o dotaci se mohou podávat od začátku března do konce května 2019. Žádosti budou hodnoceny průběžně, proto včasné podání zajistí vyšší šanci získání dotace.

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob i společností vlastněných státem mohou nyní získat dotaci na pořízení elektromobilů a nabíjecích neveřejných stanic v podnikatelském areálu. Dotace činí až 75 %. Žádosti o dotaci se budou moci podávat do konce května roku 2019.

Inovační vouchery

Malé a střední podniky i podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců mohou nyní získat 85% dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben, které jim pomohou v oblasti inovací.
Služby zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory nebo analýzy a další.
Žádosti o dotaci se přijímají do konce 30. 6. 2018. Podané žádosti jsou hodnoceny průběžně, včasné podání tedy znamená vyšší šanci na získání dotace.

3. října 2018

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Aktuálně lze žádat o dotaci na aktivity, které se týkají podpory sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o podporu osob s duševním onemocněním, podporu hospicové péče, profesionální sociální práci na obcích nebo dluhové poradenství. Dotace je až 100 % a žádat o ni mohou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a svazky obcí nebo organizace zřizované obcemi a kraji. Žádosti se přijímají do 8. 1. 2019.

4. září 2018

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zemědělští podnikatelé, výrobci/krmiv nebo výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků mohou získat 45% dotaci na rozvoj a uvádění zemědělských produktů na trh. Konkrétně je dotace určena na pořízení strojů a nástrojů, výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, investice související se skladováním nebo investice související s uváděním vlastních produktů na trh. Žádosti o dotaci se přijímají od 9. do 30. října.

1. srpna 2018

Výstavba energeticky efektivních budov - výzva II

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se přijímají až do 15. 1. 2020, nicméně budou hodnoceny průběžně a tak nejvyšší šanci mají nejdříve podané žádosti o dotaci.

12. července 2018

Úspory energie v podnicích - výzva IV.

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu. Dále až 80 % dotaci na náklady spojené s projektem, tj. zpracování projektové dokumentace, energetického posudku a výběrového řízení. Podávání žádostí o dotaci se plánuje od 2. července 2018. Hodnocení žádostí bude průběžné.

27. června 2018

Školicí střediska, výzva III.

Aktuálně mohou malé a střední podnikatelské subjekty podávat žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci školících center, vybavení školících prostor a pořízení vzdělávacích programů. Dotace je ve výši  50 % z nákladů. 
Žádosti se mohou podávat od poloviny srpna. Budou hodnoceny průběžně, včasné podání tedy výrazně zvyšuje šanci na získání dotace. 

Nemovitosti, III. výzva


Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré nevyužitelné objekty na podnikatelské. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat od 22. 10. 2018. Výzva může být uzavřena při dosažení dvojnásobku alokace v přijatých žádostech, nejdříve však 5. 11. 2018.

19. června 2018

Aplikace, VI. výzva

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na výzkumné aktivity realizované formou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníků, náklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat od 28. srpna 2018.

18. června 2018

Potenciál - výzva V.

Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění výzkumných aktivit.
Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 1. října 2018.

Inovace - inovační projekt V. výzva

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 45 % na pořízení technologie, staveb a software, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem. Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo nákupem know-how.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 26. září 2018. Systém hodnocení bude průběžný, včasné podání žádosti o dotaci tedy výrazně zvyšuje šanci na získání dotace.

29. května 2018

Aktuální dotační výzvy pro podnikatele

Po kratší přestávce opět klíčový operační program pro podnikatelské subjekty (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) vyhlašuje výzvy na podávání žádostí o dotaci.
Níže najdete přehled a stručné informace o těch nejoblíbenějších, které jsou v současné době aktuální. Systém příjmu žádostí je u většiny dotačních titulů průběžný, tzn. že podané žádosti jsou průběžně vyhodnocovány a vyšší šanci na získání dotace má dříve podaná žádost. Proto se vyplatí začít připravovat projekty co nejdříve.
Projekty, na které chce subjekt získat dotaci, musí být realizovány mimo hl. m. Praha.

Po kliknutí na názvy jednotlivých programů se zobrazí podrobnější informace.

Rekonstrukce výrobních objektů
Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré objekty na podnikatelské, případně připravit plochy pro vlastní podnikání. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat od 22. 10. 2018

 
Úspory energie pro podnikatelské subjekty   
Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu. Podávání žádostí o dotaci se plánuje od 2. července 2018.

Inovace 
Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 45 % na pořízení technologie, staveb a software, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem. Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo nákupem potřebného know-how od jiných subjektů.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 29. června 2018.

Realizace vlastního výzkumu   
Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na realizaci vlastních výzkumných a vývojových aktivit. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníků, náklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat od 28. srpna 2018.


Zřizování výzkumných center 
Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob,mohou získat dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění výzkumných aktivit.
Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů.
Příjem žádostí o dotaci je plánován od 1. 10. 2018.
 
Školící střediska 
Brzy bude pro malé a střední podnikatelské subjekty (do 250 zaměstnanců) možnost podávat žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci školících center, pořízení vybavení center a vzdělávacích programů. Dotace je ve výši 50 % z nákladů.
Žádosti o dotaci se budou přijímat od 15. 8. 2018.


Zřizování a provoz center sdílených služeb
Podnikatelské subjekty mimo hl. m. Prahy mohou získat dotaci na provoz a zřizování center sdílených služeb. Podpora až 45 % je určena na osobní náklady zaměstnanců, nájemné a služby expertů nebo nakupovaný hardware a software.
Příjem žádostí je plánován od 28. srpna 2018.


Výstavba energeticky efektivních budov 
Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se plánují přijímat od 16. 7. 2018.

23. května 2018

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se plánují přijímat od 16. 7. 2018.

23. března 2018

Kybernetická bezpečnost

Kraje, obce a jiné veřejné subjekty mohou získat dotaci na zajištění Kybernetické bezpečnosti.
Konkrétně se jedná o zajištění fyzické bezpečnosti a pořízení nástrojů pro ověřování identity uživatelů nebo nástrojů pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury. 
Z dotace je možno pořídit majetek a služby související se zajištěním kybernetické bezpečnosti a zpracováním žádosti o dotaci.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do 22. listopadu.

30. ledna 2018

Energetické úspory v bytových domech III, výzva č. 78

Vlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků jednotek mohou nyní žádat o dotaci na úhradu nákladů spojených s úsporou energie v bytových domech. Jedná se o zateplení objektů, instalace tepelných čerpadel, výměny kotle, instalaci solárních panelů nebo regulaci či modernizace soustavy vytápění objektu a další opatření vedoucí k energetickým úsporám. Dotace pro většinu subjektů činí 30 % nebo 40 % dle výše úspor. Žádosti o dotaci se mohou podávat do 29. listopadu 2019.

10. listopadu 2017

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Školy a vzdělávací zařízení mohou získat podporu zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol  a na  nákup potřebného vybavení. Činnosti musí navazovat na klíčové dovednosti - komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.