3. října 2018

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Aktuálně lze žádat o dotaci na aktivity, které se týkají podpory sociálního začleňování osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Konkrétně se jedná o podporu osob s duševním onemocněním, podporu hospicové péče, profesionální sociální práci na obcích nebo dluhové poradenství. Dotace je až 100 % a žádat o ni mohou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a svazky obcí nebo organizace zřizované obcemi a kraji. Žádosti se přijímají do 8. 1. 2019.

4. září 2018

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zemědělští podnikatelé, výrobci/krmiv nebo výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků mohou získat 45% dotaci na rozvoj a uvádění zemědělských produktů na trh. Konkrétně je dotace určena na pořízení strojů a nástrojů, výstavba, modernizace a rekonstrukce budov, investice související se skladováním nebo investice související s uváděním vlastních produktů na trh. Žádosti o dotaci se přijímají od 9. do 30. října.

1. srpna 2018

Výstavba energeticky efektivních budov - výzva II

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se přijímají až do 15. 1. 2020, nicméně budou hodnoceny průběžně a tak nejvyšší šanci mají nejdříve podané žádosti o dotaci.

12. července 2018

Úspory energie v podnicích - výzva IV.

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu. Dále až 80 % dotaci na náklady spojené s projektem, tj. zpracování projektové dokumentace, energetického posudku a výběrového řízení. Podávání žádostí o dotaci se plánuje od 2. července 2018. Hodnocení žádostí bude průběžné.

27. června 2018

Školicí střediska, výzva III.

Aktuálně mohou malé a střední podnikatelské subjekty podávat žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci školících center, vybavení školících prostor a pořízení vzdělávacích programů. Dotace je ve výši  50 % z nákladů. 
Žádosti se mohou podávat od poloviny srpna. Budou hodnoceny průběžně, včasné podání tedy výrazně zvyšuje šanci na získání dotace. 

Nemovitosti, III. výzva


Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré nevyužitelné objekty na podnikatelské. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat od 22. 10. 2018. Výzva může být uzavřena při dosažení dvojnásobku alokace v přijatých žádostech, nejdříve však 5. 11. 2018.

19. června 2018

Aplikace, VI. výzva

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na výzkumné aktivity realizované formou průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníků, náklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat od 28. srpna 2018.

18. června 2018

Potenciál - výzva V.

Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění výzkumných aktivit.
Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 1. října 2018.

Inovace - inovační projekt V. výzva

Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 45 % na pořízení technologie, staveb a software, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem. Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo nákupem know-how.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 26. září 2018. Systém hodnocení bude průběžný, včasné podání žádosti o dotaci tedy výrazně zvyšuje šanci na získání dotace.

29. května 2018

Aktuální dotační výzvy pro podnikatele

Po kratší přestávce opět klíčový operační program pro podnikatelské subjekty (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) vyhlašuje výzvy na podávání žádostí o dotaci.
Níže najdete přehled a stručné informace o těch nejoblíbenějších, které jsou v současné době aktuální. Systém příjmu žádostí je u většiny dotačních titulů průběžný, tzn. že podané žádosti jsou průběžně vyhodnocovány a vyšší šanci na získání dotace má dříve podaná žádost. Proto se vyplatí začít připravovat projekty co nejdříve.
Projekty, na které chce subjekt získat dotaci, musí být realizovány mimo hl. m. Praha.

Po kliknutí na názvy jednotlivých programů se zobrazí podrobnější informace.

Rekonstrukce výrobních objektů
Malé a střední podniky mohou nyní s příspěvkem dotace zrekonstruovat staré objekty na podnikatelské, případně připravit plochy pro vlastní podnikání. Výše dotace je až 45 % a lze ji získat na úpravy pozemků, rekonstrukce objektů, inženýrské sítě nebo komunikace ke stavbám.
Žádosti se budou přijímat od 22. 10. 2018

 
Úspory energie pro podnikatelské subjekty   
Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo třeba instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu. Podávání žádostí o dotaci se plánuje od 2. července 2018.

Inovace 
Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob mohou žádat o dotaci až 45 % na pořízení technologie, staveb a software, díky nimž budou moci vyrábět inovované produkty nebo stávající výrobky novým postupem. Jedná se zejména o nové produkty či postupy výroby vytvořené vlastní výzkumnou činností nebo nákupem potřebného know-how od jiných subjektů.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 29. června 2018.

Realizace vlastního výzkumu   
Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace mohou získat až 70% dotaci na realizaci vlastních výzkumných a vývojových aktivit. Podpora je určena na osobní náklady výzkumných pracovníků, náklady na přístroje formou odpisů, náklady na externí smluvní výzkum a dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Žádosti o dotaci bude možno podávat od 28. srpna 2018.


Zřizování výzkumných center 
Podnikatelské subjekty včetně podnikajících fyzických osob,mohou získat dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění výzkumných aktivit.
Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů.
Příjem žádostí o dotaci je plánován od 1. 10. 2018.
 
Školící střediska 
Brzy bude pro malé a střední podnikatelské subjekty (do 250 zaměstnanců) možnost podávat žádosti o dotace na výstavbu a rekonstrukci školících center, pořízení vybavení center a vzdělávacích programů. Dotace je ve výši 50 % z nákladů.
Žádosti o dotaci se budou přijímat od 15. 8. 2018.


Zřizování a provoz center sdílených služeb
Podnikatelské subjekty mimo hl. m. Prahy mohou získat dotaci na provoz a zřizování center sdílených služeb. Podpora až 45 % je určena na osobní náklady zaměstnanců, nájemné a služby expertů nebo nakupovaný hardware a software.
Příjem žádostí je plánován od 28. srpna 2018.


Výstavba energeticky efektivních budov 
Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se plánují přijímat od 16. 7. 2018.

23. května 2018

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na výstavbu nových energeticky efektivních budov nebo nástavby a přístavby s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Dotaci je možno získat na projektovou dokumentaci stavby, samotnou výstavbu, inženýrské sítě a technický dozor investora a blower door test. Žádosti o dotaci se plánují přijímat od 16. 7. 2018.

23. března 2018

Kybernetická bezpečnost

Kraje, obce a jiné veřejné subjekty mohou získat dotaci na zajištění Kybernetické bezpečnosti.
Konkrétně se jedná o zajištění fyzické bezpečnosti a pořízení nástrojů pro ověřování identity uživatelů nebo nástrojů pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury. 
Z dotace je možno pořídit majetek a služby související se zajištěním kybernetické bezpečnosti a zpracováním žádosti o dotaci.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do 22. listopadu.

30. ledna 2018

Energetické úspory v bytových domech III, výzva č. 78

Vlastníci bytových domů nebo společenství vlastníků jednotek mohou nyní žádat o dotaci na úhradu nákladů spojených s úsporou energie v bytových domech. Jedná se o zateplení objektů, instalace tepelných čerpadel, výměny kotle, instalaci solárních panelů nebo regulaci či modernizace soustavy vytápění objektu a další opatření vedoucí k energetickým úsporám. Dotace pro většinu subjektů činí 30 % nebo 40 % dle výše úspor. Žádosti o dotaci se mohou podávat do 29. listopadu 2019.

10. listopadu 2017

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Školy a vzdělávací zařízení mohou získat podporu zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol  a na  nákup potřebného vybavení. Činnosti musí navazovat na klíčové dovednosti - komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

9. listopadu 2017

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018

Projekty, které mohou získat dotaci, musí být realizovány v obcích ve velikosti do 5 000 obyvatel, resp. 10 000 v případě realizace předmětu dotace v městské části s počtem obyvatel do 1 000. Příjem žádostí bude probíhat v únoru 2018. Níže uvedené informace jsou z minulého kola z roku 2017. Podmínky pro rok 2018 se tedy mohou změnit.

24. října 2017

Vznik podporovaného bydlení v roce 2018

Obce, kraj nebo podnikatelské subjekty mohou nyní žádat na dotaci na vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro seniory a osoby se ztíženým přístupem k bydlení. Dotace činí v případě výstavby bytu 600 tis. Kč/byt, v případě pořízení bytu pak 80 % z kupní cesty, max. 400 tis. Kč/byt. Příjem žádostí je do 5. ledna 2018.

27. září 2017

Obnovitelné zdroje energie

Podniky i podnikající fyzické osoby včetně zemědělců mohou získat až 80% dotaci na podporu výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Konkrétně se jedná o vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavbu či rekonstrukci zdrojů kombinované výrobu tepla a energie z biomasy nebo malých vodních elektráren. Žádosti se mohou podávat až do konce února roku 2018.

21. září 2017

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociáního bydlení v Praze

Nestátní neziskové organizace a veřejné instituce, které se zabývají sociálně vyloučenými osobami nebo osobami ohroženými sociálním vyloučením v Praze mohou nyní získat až 100% dotaci na podporu sociálních služeb, aktivizaci komunitního života nebo podporu sociálního bydlení. Dotace je primárně určena na investiční náklady, které zahrnují nákup nemovitostí, rekonstrukci a modernizaci objektů a nákup zařízení a vybavení. Žádosti o dotaci se mohou podávat až do 23. března 2018.

Podpora komunitního života a sociálního podnikání v Praze

Nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty, jejichž aktivity jsou určeny pro sociálně vyloučené osoby nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením v Praze mohou nyní získat až 100% dotaci na podporu komunitního života nebo vznik a rozvoj sociálních podniků. Dotace je primárně určena na neinvestiční náklady, které tvoří osobní náklady, cestovné nebo nákup služeb. Žádosti o dotaci se mohou podávat až do 23. ledna 2018.

20. září 2017

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - výzva II

Mimopražské podnikající fyzické a právnické osoby  mohou získat dotaci na náklady spojené s instalací fotovoltaických systémů včetně nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu. Dotace činí až 80 %.
Podpora je určena na pořízení a instalaci panelů, inženýrskou činnost a také zpracování energetického posudku.
Žádosti o dotaci se mohou podávat do konce dubna roku 2018.