18. června 2018

Potenciál - výzva V.

Podnikatelské subjekty mohou získat dotaci na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění výzkumných aktivit.
Výše dotace je 50 % ze stanovených výdajů.
Žádosti o dotaci budou přijímány od 1. října 2018.

Příjem žádostí: 
1. 10. 2018 - 15. 1. 2019

O dotaci mohou žádat:
- malé a střední podniky (s počtem zaměstnanců do 250) včetně podnikajících fyzických osob, vysokých škol a výzkumných organizací - výzkum musí být prováděn ve stanovených oborech podnikání  
- podnikatelské subjekty musí mít uzavřena min. 2 účetní období

Velké podniky (nad 250 zaměstnanců) mohou získat dotaci pouze v těchto případech:
1. projekt má významný pozitivní dopad na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu;
2. hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje. V tomto případě je nutné, aby společně podaný projekt obsahoval specifikaci projektu společného výzkumu a vývoje a smluvní závazek žadatele – VP spolupracovat s MSP na realizaci tohoto projektu. VP může v tomto případě pokrýt všechny náklady projektu infrastruktury výzkumu a vývoje. Podmínkou přímé spolupráce je závazek MSP využívat minimálně z 30 % strojního času pořízenou infrastrukturu po dobu udržitelnosti projektu (5 let). 

Výše dotace: 
- max. 50% výdajů 
- min. výše dotace 2 mil. Kč, max. 30 mil. Kč

Dotaci lze získat na:
- výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)
-  dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)
- dlouhodobý nehmotný majetek (pouze do výše max. 50 % investičních nákladů)
- náklady na povinnou publicitu projekt
Náklady na nákup pozemků mohou dosáhnout max. 10 % způsobilých výdajů projektu, náklady na pořízení stavby a novostavby max. 40 % celkových způsobilých investičních výdajů.

Další podmínky: 
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, činí pro malé a střední podniky 4 mil. Kč, pro velké podniky 10 mil. Kč
- každý žadatel (1 IČ) je oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce
- systém sběru žádostí je kolový