2. ledna 2019

Inovační vouchery

Malé a střední podniky i podnikající fyzické osoby do 250 zaměstnanců mohou nyní získat 85% dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben, které jim pomohou v oblasti inovací.
Služby zahrnují měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory nebo analýzy a další.
Žádosti o dotaci se přijímají do konce 30. 6. 2018. Podané žádosti jsou hodnoceny průběžně, včasné podání tedy znamená vyšší šanci na získání dotace.

Příjem žádostí:
do 30. 6. 2020

Podporované aktivity:
- nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí a certifikovaných zkušeben s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP

Dotaci lze získat na:
- poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby či procesu), optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

O dotaci mohou žádat:
- malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) s dobou existence min. 2 roky
- předmětem projektu nesmí být činnosti v následujících oborech

Výše dotace:
- 85 % ze způsobilých výdajů (de minimis) v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha
- 75 % ze způsobilých výdajů (de minimis)
min. 50 tis. Kč - max. 299 999 Kč

Další podmínky:
Dotaci není možno získat na marketing, design, analýzy trhu, audity, školení, stáže, právní služby, poradenství v oblasti financí a dotací, sociální inovace, nákup majetku apod.
Projekt může být realizován na území celé ČR mimo hl. m. Prahy.
Doba realizace projektu nesmí překročit 1 rok od data přijatelnosti projektu.
Každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit max. 3 projekty na jedno IČ, kdy každý projekt je jedním uceleným celkem.
Průběžná výzva.