Digitální podnik - Digitální podnik výzva I


Malé a střední podniky včetně OSVČ 
s počtem zaměstnanců do 250 mohou získat dotaci až 60 % na digitální transformaci firmy, pořízení nevýrobních technologií, kybernetickou bezpečnost nebo odborné služby v oblasti IT. 

Žádosti je možno podávat do konce března 2025. Budou hodnoceny průběžně, včasné podání kvalitního projektu tedy zajišťuje jeho úspěšnost.
Příjem žádostí:

15. 7. 2024 - 31. 3. 2025 10:00

Kdo může získat dotaci:

- malé a střední podniky (s počtem zaměstnanců do 250) s min. dvěma uzavřenými obdobími

Na co lze získat dotaci:

- digitální transformace firmy - nákup nevýrobních technologií
- logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie - pořízení robotických autonomních strojů, SW typu WMS
- vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí)
- kybernetická bezpečnost
- jednorázová školení zakončena certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
- BIM a CDE systémy
- vytvoření digitálního dvojčete 


Jaké výdaje je možno podpořit:

- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek
- služby a ostatní výdaje
- nepřímé náklady ve výši 7 %

Výše dotace:

- 25 - 60 % dle velikosti podniku a místa realizace
- minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 2,5 mil. Kč a max. 50 mil. Kč

Další podmínky:

Projekt musí být realizován na území ČR mimo Prahu.
U podniku musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v digitalizaci.
Podporováno není pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu předmětu podnikání, tzv. core business.
Projekt musí splňovat podmínky tzv. počáteční investice:
a) založení nové provozovny
b) rozšíření kapacity stávající provozovny
c) zásadní změna celkového výrobního postupu
d) rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny