2. ledna 2019

Marketing

Malé a střední podniky s počtem zaměstnanců do 250 mohou nyní získat až 50% dotaci na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Podpora je určena na pronájem plochy, výstavbu stánku, dopravu exponátů na veletrh nebo výstavu a marketingové propagační materiály. Žádosti o dotaci se mohou podávat od začátku března do konce května 2019. Žádosti budou hodnoceny průběžně, proto včasné podání zajistí vyšší šanci získání dotace.

Příjem žádostí: 
1. 3. - 31. 5. 2019

O dotaci mohou žádat: 
- malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců) na území celé ČR mimo Prahy
- musí mít uzavřena min. 2 po sobě jdoucí účetní období
- musí podnikat ve vybraných oblastech, které jsou specifikovány zde

Náklady, na něž lze získat dotaci:
- účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 10 účastí v rámci projektu: grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku. Dále parkovné na provoz stánku, vstupenky (online vouchery), vystavovatelské průkazy, povinné pojištění – tyto jednotlivé položky musí být fakturované spolu s výstavní plochou, registračním poplatkem nebo pronájmem stánku přímo od organizátora výstavy nebo od výhradního dodavatele výstaviště
- doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem
- tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely účasti na konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí obsahujících nezpochybnitelnou identifikaci příjemce (název, logo, adresa) zajišťované externím dodavatelem: propagační materiály v tištěné formě (letáky, prospekty, brožurky, katalogy, produktové listy atp.), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace) a inzeráty v zahraničním tisku ve formě pozvánky na veletrh; to vše včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku

Výše dotace: 
50 % ze stanovených nákladů
- min. výše dotace 200 tis. Kč - max. výše 4 mil. Kč
- účast na veletrzích - dotace max. 500 tis. Kč/veletrh nebo výstavu
- doprava exponátů - dotace max. 150 tis. Kč/veletrh nebo výstavu (de minimis)
- marketingové materiály - dotace max. 50 tis. Kč/veletrh nebo výstavu (de minimis)
                 - v rámci toho inzerce v zahraničním tisku - dotace max. 250 tis. Kč/projekt
                 - v rámci toho vytvoření videoprezentace - dotace max. 150 tis. Kč/projekt

Ostatní podmínky:
Výdaje mohou vzniknout nejdříve ode dne podání žádosti o dotaci.
Hodnocení žádostí bude průběžné.
Nejzazším termínem pro ukončení je 31. 12. 2022.
Příjemce je povinen uchovat investice i místo podnikání po dobu min. 3 let po ukončení realizace projektu.