4. ledna 2017

Tvorba nových IS/ICT řešení

Podnikající fyzické osoby či podniky v oblasti IT mohou získat až 45% dotaci na výdaje spojené s vývojem nových IT/ICT řešení. Dotace je určena na mzdové náklady na pracovníky, nájemné, služby poradců a expertů i nákup potřebného HW a SW.
Příjem žádostí o dotaci je plánován na únor 2018.

Příjem žádostí: 
2/2018 - 6/2018

O dotaci mohou žádat: 
- fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti IT/ICT

Podporované aktivity: 
- tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

Na co lze získat dotaci: 
- osobní náklady ve výši min. 50% všech způsobilých výdajů
- nájemné
- služby poradců a expertů
- hardware a software
- ostatní výdaje související s projektem

Výše dotace: 
- malý podnik (do 50 zaměstnanců) - 45 %
- střední podnik (do 250 zaměstnanců) - 35 %
- velký podnik - 25 %
- dotace min. 1 mil. Kč – max. 50 mil. Kč

Ostatní podmínky: 
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
- příjemce musí v rámci realizace projektu vytvořit minimální počet nových pracovních míst dle velikosti podniku - malý podnik 2 pracovní místa, střední podnik 3 pracovní místa a velký podnik 4 pracovní místa - a obsadit je zaměstnanci, kteří budou vykonávat činnost odpovídající podpořené aktivitě
- počet projektů od jednoho žadatele (1IČ) v rámci Výzvy je omezen na 1 aktivní žádost
- systém sběru žádostí je kolový