Aplikace - vývoj SW

Podnikající fyzické osoby či podniky v oblasti IT mohou získat až 85% dotaci na výdaje spojené s vývojem nových IT/ICT řešení. 
Dotace je určena na mzdové náklady na odborné IT pracovníky, služby poradců a expertů i nákup potřebného HW a SW a režijní náklady.
Příjem žádostí o dotaci je plánován ve 3Q/2024.

Příjem žádostí: 
podzim 2024

O dotaci mohou žádat: 
- fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti IT/ICT
- výzkumné organizace

Podporované aktivity: 
- realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na vývoj SW

Na co lze získat dotaci: 
- osobní náklady IT pracovníků (SW inženýři, vývojáři, testeři, IT projektoví manažeři, designéři atd.)
- služby poradců a expertů
- pořízení hardware a software nutný k realizaci projektu (formou odpisů)
- režijní náklady

Výše dotace: 
- 25 % - 85 % výdajů (výše závisí na velikosti podniku, formě výzkumu a případné spolupráci)

Ostatní podmínky: 
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- výstupem projektu musí být nově vyvinutý software
- velké podniky (nad 3000 zaměstnanců) mohou projekt realizovat pouze ve spolupráci s malým či středním podnikem

Průmyslovým výzkumem je plánovaný výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících.

Experimentálním vývojem je získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.
Nejedná se o běžné nebo pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, i když tyto změny mohou představovat zdokonalení.