18. července 2019

Úspory energie v podnicích - výzva V.

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 50% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu.
Program je nově otevřen i pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu.
Žádosti se mohou podávat do 30. 6. 2020. Hodnocení žádostí bude průběžné, nejvyšší šanci na získání dotace tedy mají nejdříve podané žádosti o dotaci.

Příjem žádostí: 
16. 9. 2019 - 30. 6. 2020

O dotaci mohou žádat: 
- subjekty podnikajicí ve vymezených oborech s historií déle než dva roky

 Podporované aktivity: 
- modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických  hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
- zavádění a modernizace systémů měření a regulace, např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 5001
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke  zvýšení její účinnosti
- modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED)
- realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
-  využití odpadní energie ve výrobních procesech 
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů 
- instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
- instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
- instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)

Na co lze získat dotaci: 
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)
- inženýrská činnost
- energetický posudek
- projektová dokumentace
- náklady na organizaci výběrového řízení

Výše dotace: 
- výše dotace min. 500 tis. Kč a max. 15 mil. EUR
50 % ze stanovených nákladů pro malé podniky (do 50 zaměstnanců)
40 % ze stanovených nákladů pro střední podniky (do 250 zaměstnanců)
30 % ze stanovených nákladů pro velké podniky

Ostatní podmínky:
- podporovány nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla amonovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí nebo spoluspalování uhlí a biomasy

Dále nejsou podporovány:
- výzkumné, vývojové a pilotní projekty,
- rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov
- modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů u kolových a pásových vozidel a u kolových a pásových strojů vyjma pásových dopravníků a modernizace pohonných jednotek u těžebních strojů,
- úspora pohonných hmot ve všech dopravních činnostech bez ohledu na hospodářské odvětví, pokud se jedná o úspory energie v sektoru dopravy CZ NACE 49 až 53

- projekt nesmí být financován provozní podporou z obnovitelných zdrojů energie
- projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
- systém sběru žádostí: průběžný