Úspory energie - výzva II.

Podniky i podnikající fyzické osoby mohou získat až 80% dotaci na realizace energeticky úsporných opatření - zateplení budov, nákup strojů na energeticky úspornější výrobu, využití odpadní energie nebo instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu.
Žádosti se mohou podávat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025. Hodnocení žádostí bude průběžné, nejvyšší šanci na získání dotace tedy mají nejdříve podané kvalitní žádosti o dotaci.

Příjem žádostí: 
24. 5. 2024 - 31. 10. 2025

O dotaci mohou žádat: 
- podnikatelské subjekty s historií déle než dva roky

 Podporované aktivity: 

1. Snížení energetické náročnosti budov
- zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy
- zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy)
- zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně implementace nástrojů energetického managementu

2. Snížení energetické náročnosti budov lze dále kombinovat s:
- instalace integrovaného zařízení v místě, které vyrábí elektřinu, vytápí nebo zajišťuje chlazení z obnovitelných zdrojů energie
- instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů
- připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení
- zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizace provozu k regulaci její spotřeby
- výstavba a instalace infrastruktury dobíjecích stanic pro uživatele budovy
- instalace zařízení pro digitalizaci budov s cílem zvýšit její připravenost pro chytrá řešení
- investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody

3. Opatření mimo renovace budovy
- využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby
- instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů na místě
- modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství
- využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství
- snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
- modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě
- zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizace provozu

Na co lze získat dotaci: 
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý nehmotný majetek 
- inženýrská činnost
- energetický posudek
- projektová dokumentace
- výdaje na organizaci výběrového řízení

Výše dotace: 
- výše dotace 30 - 80 % dle místa realizace, velikosti podniku a typu aktivity
- min. výše výdajů 625 tis. Kč a max. 2 mld Kč


Ostatní podmínky:
- nejsou podporovány modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci vedoucí ke zvýšení její účinnosti, modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti mimo zdrojů na OZE 
- nejsou podporovány investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv
- nejsou podporována opatření ke spnění legislativních požadavků včetně požadavků na BAT apod., resp. pouze náklady nad rámec těchto požadavků
- nejzazší datum ukončení fyzické realizace je 31.10. 2026