Fotovoltaické elektrárny na veřejných budovách


Malé obce do 3 tis. obyvatel
nyní mohou získat dotaci až ve výši 75 % výdajů na instalaci FVE s výkonem do 1 MWp. Podporovány jsou také přidružené náklady jako projektová příprava a činnosti odborného dozoru. 
Žádosti jsou přijímány do 31. 10. 2024. 


Příjem žádostí: 

1. 3. 2024 – 31. 10. 2024 do 12:00 hod. 

Podporovány jsou: 

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy 

Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele. 

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: 
- Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny. 
- Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
- Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP. 

Kdo může žádat:

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 

Na co lze získat dotaci: 

- Stavební práce, dodávky a služby 
- Projektová příprava (zajištění odborného posudku, zajištění smlouvy o připojení, zpracování projektové dokumentace, zpracování zadávací dokumentace) 
- Činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP 
- Propagační opatření (dle pravidel dotace) 

Výše dotace: 

Dle výpočtu, max. 75 % z celkových výdajů projektu. 
Vznik výdajů nejdříve 1. 1. 2022.