Komunální FVE na budovách a další infrastruktuře


Na instalaci komunálních FVE a dalších opatření mohou nyní kraje, obce nebo městské části získat dotaci. Maximální míra podpory na instalaci FVE činí 45 %. Na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %. Žádosti mohou být podávány do konce října 2024. 

Příjem žádostí: 

1. 3. 2024 – 31. 10. 2024 do 12:00 hod. 

Podporovány jsou: 

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy. 

Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem. V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy. 

 Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny: 
 a) Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny 
 b) Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody. 
 c) Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE. 
 d) Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP. 

 Kdo může žádat:

- kraje, 
- obce, 
- samosprávné městské obvody a městské části, 
- církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, 
- žadatelem (viz předcházející odrážky) zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100% vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost. 

Na co lze získat dotaci: 

Stavební práce, dodávky a služby 
Činnosti odborného technického, autorského dozoru a BOZP 
Propagační opatření (dle pravidel dotace) 

Výše dotace: 

Dle výpočtu, max. míra podpory na instalaci FVE činí 45 %, na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice činí maximální míra podpory 30 %. 
Vznik výdajů po podání žádosti.